Ogłoszenie o naborze osób reprezentujących organizacje pozarządowe do komisji konkursowej

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) Zarząd Powiatu Limanowskiego ogłasza nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe do składu komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą ”Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych”.

Czytaj więcej

500+ także dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka!

rodzina

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka przysługuje na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia „dodatek wychowawczy” w wysokości 500 zł – określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Dodatek wychowawczy przyznawany jest na wniosek rodziny zastępczej.

Czytaj więcej

Wyniki konkursu na prowadzenie domu pomocy społecznej

W celu realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "prowadzenie domu pomocy społecznej dla 90 osób przewlekle psychicznie chorych" wybiera się ofertę uprawnionego podmiotu złożoną przez: Fundacja „Opiekuńczość” 30-720 Kraków, ul. Saska 4 z miejscem realizacji zadania w Rabie Niżnej 1; 34-730 Raba Niżna.

Czytaj więcej