Program korekcyjno-edukacyjny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej prowadzi program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program skierowany jest do osób mających trudności z rozpoznawaniem i konstruktywnym wyrażaniem uczuć, samokontrolą emocji, używających siły w relacjach z innymi.

Podstawę prawną do opracowania i realizacji niniejszego programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie stanowi art. 6 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) oraz Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno- edukacyjne (Dz. U. Nr 50, poz. 259).

 

Prowadzone w ramach programu działania opierają się na stwierdzeniach:

 1. Przemoc domowa jest wyuczonym zachowaniem,
 2. Nie stosowania przemocy domowej również można się nauczyć,
 3. Korzenie przemocy tkwią w stereotypach kulturowych i obyczajowych - jest tolerowana i wzmacniana przez postawy i poglądy ludzi, jest zakorzeniona we wzorach postępowania przekazywanych z pokolenia na pokolenie,
 4. Przemoc domowa jest szkodliwym i raniącym nadużyciem siły i władzy oraz dąży do kontrolowania i zniewolenia osoby zależnej,
 5. Stosowanie przemocy jest wyborem, za który sprawca ponosi odpowiedzialność moralną i prawną,
 6. Stosowanie przemocy w żadnym przypadku nie może być usprawiedliwiane i tolerowane.

 

Program korekcyjno – edukacyjny kierowany jest do osób stosujących przemoc:

 1. Skazanych za stosowanie przemocy – z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności i zobowiązanych przez sąd do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,
 2. Dotychczas nie karanych – skierowanych do programu przez zespoły interdyscyplinarne lub grupy robocze działające w oparciu o procedurę Niebieskiej Karty,
 3. Które zgłosiły się do programu pod wpływem motywowania osób najbliższych lub innych osób (znajomych, sąsiadów, pracowników służb i instytucji pomocowych i interwencyjnych) albo informacji medialnych, ulotkowych i innych; które z własnej motywacji podjęły decyzję o zmianie swoich destrukcyjnych, agresywnych, przemocowych zachowań wobec rodziny i najbliższych,
 4. Będących sprawcami przemocy domowej, uczestniczących w terapii uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, dla których program korekcyjno-edukacyjny jest uzupełnieniem.

 

Celem programu jest pomoc sprawcom w zaprzestaniu stosowania przemocy poprzez  edukację ukierunkowaną na:

 1. Uświadomienie sprawcy czym jest przemoc,
 2. Uzyskanie przez niego świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich,
 3. Rozpoznanie przez niego sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe,
 4. Opracowanie „planu bezpieczeństwa” zapobiegającemu użyciu siły i przemocy,
 5. Nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów, sporów w rodzinie bez użycia agresji,
 6. Naukę umiejętności partnerskiego układania stosunków w rodzinie, uczenie się korzystania z pomocy innych,
 7. Naukę umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć.

 

Cele programu są realizowane podczas zajęć psychologicznych, edukacyjnych i socjalizacyjnych, ukierunkowanych na taką zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc, która zmniejszy ryzyko dalszego stosowania przez nie przemocy oraz zwiększy ich zdolność do samokontroli agresywnych zachowań i do konstruktywnego współżycia w rodzinie.

Program nie stanowi formy osobistej psychoterapii sprawcy, a jedynie koryguje jego niepożądane i szkodliwe zachowanie i postawy.