Logo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

Powiatowe centrum pomocy rodzinie w Limanowej

Rodzina 500+” dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej informuje, iż od 1 lipca 2019 r. w związku z nowelizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dzieciom do 18 roku życia umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, placówkach opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego, placówkach  opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych przysługuje prawo do dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego tj. 500 zł miesięcznie.

Wnioski należy składać od 1 lipca 2019 r. w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce położenia placówki. Prawo do dodatku ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian
w sytuacji dziecka w placówce mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.

Dodatek wychowawczy przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, w placówce  do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, placówki nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.

W przypadku gdy dodatek wychowawczy przysługuje rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki za niepełny miesiąc kalendarzowy, dodatek wychowawczy wypłaca się
w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pobytu dziecka w danym miesiącu kalendarzowym.

Dodatek ten, w szczególności, powinien być przeznaczony na rozwój zainteresowań wychowanków placówki oraz zwiększanie ich szans edukacyjnych i rozwojowych.

Wniosek można pobrać w poniższym linku:
Wniosek o przyznanie dodatku wychowawczego na dziecko w placówce/ośrodku – “Rodzina 500+”
Zachęcamy do składania wniosków o dodatek także elektronicznie
https://empatia.mpips.gov.pl/
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej", pcpr-limanowa.pl
https://pcpr-limanowa.pl/blog/2019/07/01/rodzina-500-dla-dzieci-umieszczonych-w-placowkach-opiekunczo-wychowawczych/