Logo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

Powiatowe centrum pomocy rodzinie w Limanowej

Cudzoziemcy

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej w imieniu Starosty udziela pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

Pomocy tej udziela się na wniosek cudzoziemca złożonym w ciągu 60 dniu od uzyskania przez  niego decyzji z Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Celem programu integracji jest udzielenie  cudzoziemcowi wsparcia w początkowym okresie życia w Polsce, wskazywać możliwości służące poprawie jego sytuacji, aktywizować do działań, które w konsekwencji przyczynią się do jego samodzielności ekonomicznej i pełnej integracji społecznej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej", pcpr-limanowa.pl
https://pcpr-limanowa.pl/cudzoziemcy/