Logo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

Powiatowe centrum pomocy rodzinie w Limanowej

Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa stanowi formę pomocy psychologicznej, opierającej się na kontakcie terapeutycznym, skoncentrowanym na problemie powodującym kryzys. W trakcie interwencji następuje konfrontacja osoby z kryzysem i dążenie do jego rozwiązania. Kolejno dochodzi do redukcji symptomów i przywrócenia równowagi psychicznej osoby będącej w kryzysie oraz zapobieganie dalszej dezorganizacji zachowania i funkcjonowania jednostki. Tak zdefiniowana interwencja kryzysowa stanowi podstawę działań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Realizowane działania mają na celu poszerzenie poziomu wiedzy na temat przemocy domowej, zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy przeciwdziałania przemocy oraz współpracę z Zespołami Interdyscyplinarnymi skupiającymi specjalistów z różnych dziedzin zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej", pcpr-limanowa.pl
https://pcpr-limanowa.pl/interwencja-kryzysowa/