Logo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

Powiatowe centrum pomocy rodzinie w Limanowej

Likwidacja barier w komunikowaniu się

Kto może ubiegać się o pomoc?

Z tej formy pomocy mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, tj. takie osoby, które posiadają ważne jedno z niżej wymienionych orzeczeń:

 • o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego, lekkiego),
 • o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia (traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności),
 • o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji,
 • o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • o całkowitej niezdolności do pracy,
 • o częściowej niezdolności do prac,
 • o I, II lub III grupy inwalidów,
 • o długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed 1 stycznia 1998r, z tym że osoby którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, traktuje się jako zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności, pozostałe osoby traktuje się jako zaliczone do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Warunki przyznania pomocy

O dofinansowanie zakupu urządzeń (wraz z montażem) lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się, ze środków finansowych PFRON mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • mają trudności w komunikowaniu się, potwierdzone (jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu) aktualnym zaświadczeniem lekarskim,
 • posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego – jeśli taka zgoda jest potrzebna,
 • nie mają zaległości wobec Funduszu,
 • w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie były stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po ich stronie,
 • w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie korzystały z dofinansowania ze środków Funduszu do likwidacji barier w komunikowaniu się.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania likwidacji barier wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Przy przyznaniu dofinansowania bierze się najniższą ofertę cenową. Wnioskodawca zobowiązany jest do udokumentowania posiadania środków własnych w wysokości stanowiącej minimum 5% kosztów przedsięwzięcia będącego przedmiotem dofinansowania.

Do wniosku o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się należy dołączyć wymagane dokumenty:

 • kserokopię ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego ZUS, KIZ albo KRUS wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r.;
 • zaświadczenie lekarskie zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności, wypełnione czytelnie w  języku  polskim (ważne 3 miesiące od daty wystawienia);
 • oferty cenowe (co najmniej dwóch sprzedawców) wnioskowanego sprzętu lub urządzenia (dopuszcza się oferty internetowe);
 • w przypadku wnioskowania o zakup komputera/laptopa/tabletu wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem dla dziecka konieczne jest dołączenie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • w przypadku wnioskowania o zakup szkieł do okularów konieczne jest dostarczenie zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza specjalistę lub zlecenia na zakup szkieł.

Katalog rzeczowy urządzeń, robót lub innych czynności, jakie mogą być objęte dofinansowaniem w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się w szczególności obejmuje:

1)  dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu, słuchu i mowy, mowy:

 1. zakup i montaż specjalistycznej sygnalizacji świetlnej,
 2. wyposażenie dzwonka do drzwi w sygnalizację świetlną,
 3. wyposażenie aparatu telefonicznego w sygnalizację świetlną,
 4. zakup sygnalizatorów optycznych do aparatów telefonicznych, tekstofonów, telefaksów i wideofonów,
 5. zakup innych sygnalizatorów optycznych zastępujących dźwięk,
 6. zakup budzików świetlnych i wibracyjnych,
 7. zakup i montaż faksu, telefaksu, wideofonu lub pagera,
 8. zakup i montaż wzmacniacza do aparatu telefonicznego,
 9. zakup przenośnego wzmacniacza dźwięku, słuchawki, mini pętli induktofonicznej,
 10. zakup laryngophonu,
 11. zakup urządzenia wspomagającego odbiór dźwięku z telewizora lub radia,
 12. zakup urządzeń akustycznych przybliżających dźwięk,
 13. usługi tłumacza języka migowego (jeżeli nie są zapewnione bezpłatnie – przyznawane na podstawie odrębnych procedur),
 14. zakup i instalacja modemu, faxmodemu,
 15. zakup systemu cyber

2)  dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku (niedowidzących, niewidomych):

 1. zakup maszyny do pisania brajlem,
 2. zakup urządzeń i materiałów do sporządzania napisów brajlowskich,
 3. zakup materiałów optycznych i elektrooptycznych: lupy, powiększalniki telewizyjne lub monitorowe, monookulary, okulary lornetkowe,
 4. usługi lektorów  i przewodników  dla  osób  z dysfunkcją  narządu  wzroku  (jeżeli  nie są  zapewnione bezpłatnie),
 5. zakup psa Przewodnika lub szkolenie psa Przewodnika,
 6. zakup modemu, faxmodemu, telefonicznego łącza ISDN,
 7. zakup szkieł do okularów (dla osób posiadających wadę wzroku wynoszącą „– 5”, „+5” dioptrii lub więcej, a także w przypadku innych wad, gdy cena szkieł wynosi powyżej 1 000,00 zł).

Miejsce składania wniosku:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15-15:15.

Wnioski można również wysyłać pocztą na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa.

Wnioski rozpatrywane są po otrzymaniu funduszy z PFRON, przez cały rok, do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel.

Dokumenty do pobrania:

2022_Procedury udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych POBIERZ PDF
2023_Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się (zaświadczenie lekarskie, klauzula informacyjna) POBIERZ PDF
2023_Oferta cenowa na wnioskowany sprzęt POBIERZ PDF

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej", pcpr-limanowa.pl
https://pcpr-limanowa.pl/likwidacja-barier/likwidacja-barier-w-komunikowaniu-sie/