Logo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

Powiatowe centrum pomocy rodzinie w Limanowej

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nakłada na jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej różne obowiązki. Do jednego z ważniejszych zadań powiatu należy opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie: rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.

Dotychczas Powiat Limanowski za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej realizował powiatowe programy działań na rzecz osób niepełnosprawnych, które obowiązywały w latach: 2009-2014 oraz 2015-2020.

Głównym założeniem Programów jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu. Ponadto zapewnienie równych praw osobom niepełnosprawnym oraz przeciwdziałanie ich dyskryminacji. Proces wyrównania szans wymaga założenia celów, które będą mogły wspierać niepełnosprawnych na różnych płaszczyznach i sferach ich życia, a także przeciwdziałać ich alienacji społecznej. Aby założone cele stanowiły źródło sukcesu konieczna jest współpraca i współdziałanie realizatorów oraz partnerów Programów. Takie działania pozwalają na realizację wielu zadań na rzecz osób niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Uchwałą Nr XV/169/20 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 18 grudnia 2020 r. przyjęto do realizacji “Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021 – 2026”.

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021 – 2026 POBIERZ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej zachęca do zapoznania się ze „Sprawozdaniem Dyrektora z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej za 2021 r.” będącym podsumowaniem prowadzonej działalności w 2021 roku. Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej stanowią rozdział 4 str. 58-81 ww. Sprawozdania.

Sprawozdanie Dyrektora z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej za 2021 r. POBIERZ PDF

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej", pcpr-limanowa.pl
https://pcpr-limanowa.pl/powiatowy-program-dzialan-na-rzecz-osob-niepelnosprawnyc/