Logo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

Powiatowe centrum pomocy rodzinie w Limanowej

Stop przemocy domowej!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej od lat działa na rzecz przeciwdziałania przemocy, stanowczo się jej przeciwstawiając: „STOP PRZEMOCY DOMOWEJ”.  Przemoc w rodzinie niejednokrotnie bywa bagatelizowana w rozmaitych środowiskach, bywa także źródłem negatywnych emocji, rodzi wstyd, poczucie winy, bezsilność czy upokorzenie. Niejednokrotnie staje się „Tajemnicą rodzinną”, a brak reakcji ze strony strzegących jej domowników, a nawet najbliższego otoczenia coraz częściej prowadzi do nie jednego dramatu.

Obrazy bogate w przemoc i zachowania agresywne możemy zobaczyć w naszym środowisku ale są one również serwowane nam przez massmedia zmuszają do pogłębionej refleksji i zastanowienia się nad działaniami, które należałoby podjąć w celu prewencji i popularyzacji działań zapobiegawczych występowaniu przemocy w podstawowej komórce polskiego społeczeństwa, jaką jest rodzina.

Obserwowany wzrost zachowań agresywnych, występujących z użyciem przemocy zarówno przez mężczyzn jak i kobiety zmusza do głośnego sprzeciwu. Dążmy do tego by wyraźnie nazywać istotę rzeczy i zjawisk, zatem określmy jasno i klarownie czym jest przemoc domowa.

Definicja przemocy zgodna z art 2. pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jest rozumiana, „jako jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności: 

  • narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,
  • naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,
  • powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę,
  • ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej,
  • istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające  u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.”

Należy podkreślić, iż z przemocą domową może się spotkać każdy! Zarówno współmałżonek, partner w związku nieformalnym, dziecko, osoba niepełnosprawna czy będącą w sędziwym wieku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej", pcpr-limanowa.pl
https://pcpr-limanowa.pl/stop-przemocy-w-rodzinie/