Logo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

Powiatowe centrum pomocy rodzinie w Limanowej

Turnusy rehabilitacyjne

UWAGA!

Informujemy, że zgodnie z wymaganiami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z dniem 1 stycznia 2022 r. zmieniają się druki wniosków o dofinansowanie z PFRON oraz sposób składania wniosków.

Wnioski powinny być składane przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) –> STRONA LOGOWANIA SOW

W celu złożenia wniosku potrzebne jest posiadanie adresu e-mail i darmowego profilu zaufanego!Dlaczego warto posiadać profil zaufany? Co można załatwić za pośrednictwem profilu zaufanego?

Wykorzystując darmowy System SOW można złożyć elektroniczny wniosek również w dzień wolny od pracy, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Kontakt z bezpłatną infolinią: 800 889 777 (czynna w dni robocze, godziny 9.00 – 17.00).


Turnus rehabilitacyjny to zorganizowana forma aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, miedzy innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

1. W 2022 r. dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym będzie przyznawane wyłącznie dzieciom posiadającym   orzeczenie   o niepełnosprawności,   które   w dniu    rozpatrzenia    wniosku nie ukończyły 18 roku życia oraz ich opiekunom.

2. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem, że:
– została skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje,
– w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu,
– weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonym przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej,
– wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów,
– będzie uczestniczył w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała,
– nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu,
– złoży oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu na członka rodziny i liczbie osób pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym,
– w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.
– Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważnym oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna, pod warunkiem, że:
– wniosek lekarza zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna;
– opiekun:
a) nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,
b) nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,
c) ukończył 18 lat albo ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

3. Do wniosku o dofinansowanie dołącza się:

  • kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, w przypadku dzieci do lat 16 orzeczenie o niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
  • wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny (do pobrania poniżej),
  • klauzulę informacyjną (do pobrania poniżej),
  • w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej – skan zaświadczenia lub wyroku Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego,
  • w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy przez pełnomocnika – skan pełnomocnictwa (do pobrania poniżej).

4. W 2022 roku wysokość dofinansowania wynosi:

  • 30 % przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do  16 roku  życia  oraz  osoby  niepełnosprawnej  w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;
  • 27 % przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
  • 25 % przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności;
  • 20 % przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;
  • 20 % przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.
2022_Procedura udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym osób niepełnosprawnych i ich opiekunów POBIERZ
2023_Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny, klauzula informacyjna, pełnomocnictwo SOW) POBIERZ PDF

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej", pcpr-limanowa.pl
https://pcpr-limanowa.pl/turnusy-rehabilitacyjne/