Logo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

Powiatowe centrum pomocy rodzinie w Limanowej

Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny

UWAGA!

Informujemy, że zgodnie z wymaganiami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z dniem 1 stycznia 2022 r. zmieniają się druki wniosków o dofinansowanie z PFRON oraz sposób składania wniosków.

Wnioski powinny być składane przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) –> STRONA LOGOWANIA SOW

W celu złożenia wniosku potrzebne jest posiadanie adresu e-mail i darmowego profilu zaufanego!Dlaczego warto posiadać profil zaufany? Co można załatwić za pośrednictwem profilu zaufanego?

Wykorzystując darmowy System SOW można złożyć elektroniczny wniosek również w dzień wolny od pracy, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Kontakt z bezpłatną infolinią: 800 889 777 (czynna w dni robocze, godziny 9.00 – 17.00).


Kto może ubiegać się o pomoc?

Z tej formy pomocy mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, tj. takie osoby, które posiadają ważne jedno z niżej wymienionych orzeczeń:

 • o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego, lekkiego),
 • o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia (traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności),
 • o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji
 • o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • o całkowitej niezdolności do pracy,
 • o częściowej niezdolności do pracy,
 • o I, II lub III grupy inwalidów,
 • o długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed 1 stycznia 1998r, z tym że osoby którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, traktuje się jako zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności, pozostałe osoby traktuje się jako zaliczone do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Wysokość oraz zasady przyznawania dofinansowania

 1. Osoba niepełnosprawna może uzyskać dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, zaleconego przez lekarza.
 2. Wysokość dofinansowania wynosi do 50 % wartości realizowanego zadania, z tym, że nie może przekroczyć kwoty 2 000,00 złotych (łączna  wysokość  dofinansowania)  w przypadku  osób  niepełnosprawnych  oraz  do 5 000,00 zł (łączna wysokość dofinansowania) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
 3. Przy przyznawaniu dofinansowania bierze się pod uwagę najniższą ofertę cenową. Dofinansowanie obejmuje koszt zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, zakupionego po przyznaniu środków finansowych i zawarciu przez wnioskodawcę umowy ze Starostą.
 4. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach można przyznać dofinansowanie wyższe niż określone w ust. 2. Decyzję podejmuje Zarząd Powiatu Limanowskiego.
 5. W przypadku kończących się środków pozostała ich część może zostać wykorzystana na udzielanie dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor.

 

UWAGA!

Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny nie może obejmować kosztów realizacji przed przyznaniem środków i zawarciem umowy.

Do wniosku o dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego należy dołączyć wymagane dokumenty:

 • kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, w przypadku dzieci do lat 16 orzeczenie o niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
 • zaświadczenie lekarskie wydane dla potrzeb dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (do pobrania poniżej),
 • dokument potwierdzający przewidywany koszt realizacji zadania, specyfikacja cenowa (co najmniej 2 sprzedawców, dopuszcza się ofertę internetową);
 • klauzulę informacyjną (do pobrania poniżej),
 • w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej – zaświadczenie lub wyrok Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego.

Miejsce składania wniosku:

 • Wnioski powinny być składane przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). Link do strony: https://sow.pfron.org.pl/logowanie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15-15:15.
 • Wnioski można również wysyłać pocztą na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa.

Wnioski rozpatrywane są po otrzymaniu funduszy z PFRON, przez cały rok, do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel.

Dokumenty do pobrania:

2022_Procedury udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny POBIERZ
2023_Wniosek o dofinansowanie osobie niepełnosprawnej ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (klauzla informacyjna, zaświadczenie lekarskie) POBIERZ PDF

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej", pcpr-limanowa.pl
https://pcpr-limanowa.pl/zaopatrzenie-w-sprzet-rehabilitacyjny/