Logo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

Powiatowe centrum pomocy rodzinie w Limanowej

Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny

UWAGA!

Informujemy, że zgodnie z wymaganiami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z dniem 1 stycznia 2022 r. zmieniają się druki wniosków o dofinansowanie z PFRON oraz sposób składania wniosków.

STRONA LOGOWANIA SOW

W celu złożenia wniosku potrzebne jest posiadanie adresu e-mail i darmowego profilu zaufanego!Dlaczego warto posiadać profil zaufany? Co można załatwić za pośrednictwem profilu zaufanego?

Wykorzystując darmowy System SOW można złożyć elektroniczny wniosek również w dzień wolny od pracy, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Kontakt z bezpłatną infolinią: 800 889 777 (czynna w dni robocze, godziny 9.00 – 17.00).


Kto może ubiegać się o pomoc?

Z tej formy pomocy mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, tj. takie osoby, które posiadają ważne jedno z niżej wymienionych orzeczeń:

 • o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego, lekkiego),
 • o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia (traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności),
 • o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji
 • o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • o całkowitej niezdolności do pracy,
 • o częściowej niezdolności do pracy,
 • o I, II lub III grupy inwalidów,
 • o długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed 1 stycznia 1998 r., z tym że osoby którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, traktuje się jako zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności, pozostałe osoby traktuje się jako zaliczone do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Wysokość oraz zasady przyznawania dofinansowania

 • Osoba niepełnosprawna może uzyskać dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, zaleconego przez lekarza.
 • Wysokość dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego uzależniona jest od liczby uzyskanych punktów w karcie oceny wniosku:
 • Wyznacza się limit dofinansowania do zakupu aktywnej ortezy do kwoty 3000,00 złotych.
 • Przy przyznawaniu dofinansowania bierze się pod uwagę najniższą ofertę cenową. Dofinansowanie obejmuje koszt zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, zakupionego po przyznaniu środków finansowych i zawarciu przez wnioskodawcę umowy ze Starostą.
 • W szczególnych i uzasadnionych przypadkach można przyznać dofinansowanie wyższe niż określone w ust. 2. Decyzję podejmuje Zarząd Powiatu Limanowskiego.
 • W przypadku kończących się środków pozostała ich część może zostać wykorzystana na udzielanie dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor.

UWAGA!

Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny nie może obejmować kosztów realizacji przed przyznaniem środków i zawarciem umowy.

Do wniosku o dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego należy dołączyć wymagane dokumenty:

 • kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, w przypadku dzieci do lat 16 orzeczenie o niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
 • zaświadczenie lekarskie wydane dla potrzeb dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (do pobrania poniżej),
 • klauzulę informacyjną (do pobrania poniżej),
 • w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej – zaświadczenie lub wyrok Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego.

Miejsce składania wniosku:

 • Wnioski powinny być składane przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). Link do strony: https://sow.pfron.org.pl/logowanie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15-15:15.
 • Punkt Zamiejscowy w Mszanie Dolnej, ul. Spadochroniarzy 6, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15-15:15 (Miasto i Gmina Mszana Dolna, Gmina Niedźwiedź, Gmina Jodłownik)
 • Wnioski można również wysyłać pocztą na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa.

Wnioski rozpatrywane są po otrzymaniu funduszy z PFRON, przez cały rok, do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel.

Dokumenty do pobrania:

Procedury udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny POBIERZ PDF
Wniosek o dofinansowanie osobie niepełnosprawnej ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (klauzla informacyjna)_2024 POBIERZ PDF
Zaświadczenie lekarskie_2024 POBIERZ PDF
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej", pcpr-limanowa.pl
https://pcpr-limanowa.pl/zaopatrzenie-w-sprzet-rehabilitacyjny/