Logo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

Powiatowe centrum pomocy rodzinie w Limanowej

Deklaracja dostępności

Informacja o PCPR_(ETR) tekst łatwy do czytania_2024

Informacje o Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej – tekst odczytywalny maszynowo

Wniosek_o_zapewnienie_dostępności_-_PCPR Limanowa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Wstęp deklaracji:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej PCPR w Limanowej http://www.pcpr-limanowa.pl

Dane teleadresowe jednostki:

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa
telefon: (18) 33-75-826
e-mail: pcpr@powiat.limanowski.pl

Data publikacji strony internetowej:
Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Strona www PCPR Limanowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików pdf nie są dostępne cyfrowo w całości,
  2. częściowo opublikowane na stronie internetowej PCPR Limanowa grafiki nie posiadają alternatywnego opisu co jest spowodowane tym, iż służą one wyłącznie celom dekoracyjnym lub promocyjnym i nie służą do realizacji zadań PCPR Limanowa.

Ułatwienia na stronie internetowej PCPR Limanowa

Strona internetowa PCPR Limanowa posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło-żółte litery, czarne tło – białe litery, żółte tło-czarne litery),
  • możliwość włączenie kontrastu nocnego,
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • możliwość poszerzenia (“rozstrzelenia”) odstępów pomiędzy literami w tekście,
  • możliwość przeglądania strony w układzie szerokim (na całym ekranie),
  • mapa strony,
  • focus wokół elementów nawigacyjnych.

Data sporządzenia deklaracji:

Deklarację sporządzono dnia: 15.09.2020
Oświadczenie sporządzono dnia: 15.09.2020

Deklarację aktualizowano dnia: 02.01.2024

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Magdalena Madoń
e-mail: m.madon@pcpr-limanowa.pl
Telefon: 183337825

Procedura wnioskowo-skargowa:

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Józefa Marka 9

Do budynku podzielonego na części A, B oraz C prowadzą odpowiednio 3 wejścia dostępne od ul. Józefa Marka.

Wszystkie wejścia usytuowane są bezpośrednio na poziomie chodników.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

W budynku jest winda usytuowana w części B.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrach 1,2,3.

Dla osób na wózkach przejście z części B do C oraz B do A (sala konferencyjna) wyłącznie użyciu platform schodowych.

4 piętro w części A jest wyłączone z dostępności dla osób na wózkach.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w części B na pierwszym piętrze.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku, na Kancelarii Ogólnej, jest pętla indukcyjna.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu, tj. w godz. 7:30 – 15:30. Kontakt:
– Agata Lachor, ul. Józefa Marka 9, pok. 139, e-mail: agata.lachor@powiat.limanowski.pl

Budynek: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Matki Boskiej Bolesnej 16

Ze względów technicznych i prawnych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej nie jest w stanie zapewnić dostępności architektonicznej osobom ze szczególnymi potrzebami. W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej zapewnia dostępność alternatywną poprzez kontakt telefoniczny, korespondencyjny i za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą pracownik schodzi do klienta.

Do budynku prowadzi wejście dostępne od ul. Spadochroniarzy. Do budynku można wejść za pomocą platformy schodowej.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia.

Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku jest pętla indukcyjna.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej", pcpr-limanowa.pl
https://pcpr-limanowa.pl/deklaracja-dostepnosci/