Logo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

Powiatowe centrum pomocy rodzinie w Limanowej

Likwidacja barier architektonicznych

DrzewoKTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POMOC:

Z tej formy pomocy mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, tj. takie osoby, które posiadają ważne jedno z niżej wymienionych orzeczeń:

 • o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego, lekkiego),
 • o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia (traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności),
 • o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji,
 • o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • o całkowitej niezdolności do pracy,
 • o częściowej niezdolności do prac,
 • o I, II lub III grupy inwalidów,
 • o długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed 1 stycznia 1998 r., z tym że osoby którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, traktuje się jako zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności, pozostałe osoby traktuje się jako zaliczone do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

WARUNKI PRZYZNANIA POMOCY:

O dofinansowanie likwidacji barier, jeżeli ich likwidacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich jeżeli:

 • mają trudności w poruszaniu się, co jest potwierdzone aktualnym, ważnym 3 miesiące od daty wystawienia, zaświadczeniem lekarskim;
 • są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują;
 • nie mają zaległości wobec Funduszu;
 • w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie były stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu i rozwiązanej z przyczyn leżących po ich stronie.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

Wysokość dofinansowania likwidacji barier wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH NALEŻY DOŁĄCZYĆ WYMAGANE DOKUMENTY:

 • kserokopię ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego ZUS, KIZ albo KRUS wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r.;
 • zaświadczenie lekarskie zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności, wypełnione czytelnie w  języku  polskim (ważne 3 miesiące od daty wystawienia);
 • udokumentowana informacja potwierdzająca, że wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości albo posiada zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkuje,
 • wycenę materiałów i robocizny.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU:

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15-15:15.
 • Punkt Zamiejscowy w Mszanie Dolnej, ul. Spadochroniarzy 6, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15-15:15 (Miasto i Gmina Mszana Dolna, Gmina Niedźwiedź, Gmina Jodłownik)
 • Wnioski można również wysyłać pocztą na adres:
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa (Miasto Limanowa, Gmina Limanowa, Gmina Dobra, Gmina Kamienica, Gmina Laskowa, Gmina Łukowica, Gmina Słopnice, Gmina Tymbark);
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, Punkt Zamiejscowy w Mszanie Dolnej, ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna (Miasto i Gmina Mszana Dolna, Gmina Niedźwiedź, Gmina Jodłownik).

Wnioski rozpatrywane są po otrzymaniu funduszy z PFRON, przez cały rok, do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Procedura udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych_2023 POBIERZ PDF
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych (klauzula informacyjna)_2024 POBIERZ PDF
Zaświadczenie lekarskie_2024 POBIERZ PDF
Wycena materiałów i robocizny_2024 POBIERZ PDF

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej", pcpr-limanowa.pl
https://pcpr-limanowa.pl/likwidacja-barier/likwidacja-barier-architektonicznych/