Likwidacja barier technicznych

Kto może ubiegać się o pomoc? Z tej formy pomocy mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, tj. takie osoby, które posiadają ważne jedno z niżej wymienionych orzeczeń: o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego, lekkiego); o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia (traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym … Czytaj dalej Likwidacja barier technicznych