Likwidacja barier technicznych

Kto może ubiegać się o pomoc?

Z tej formy pomocy mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, tj. takie osoby, które posiadają ważne jedno z niżej wymienionych orzeczeń:

 • o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego, lekkiego);
  o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia (traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności),
 • o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji,
 • o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • o całkowitej niezdolności do pracy,
 • o częściowej niezdolności do pracy
 • o I, II lub III grupy inwalidów,
 • o długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed 1 stycznia 1998r, z tym że osoby którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, traktuje się jako zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności, pozostałe osoby traktuje się jako zaliczone do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

 

Warunki przyznania pomocy

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

osoby niepełnosprawne, o których mowa w § 1 ust 1, stosownie do potrzeb wynikających
z niepełnosprawności jeżeli:

 • rodzaj ich niepełnosprawności potwierdzony aktualnym zaświadczeniem lekarskim wymaga likwidacji barier technicznych,
 • w ciągu trzech lat przed dniem złożenia wniosku nie korzystały z dofinansowania ze środków PFRON do likwidacji barier technicznych,
 • w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie były stroną umowy zawartej,
  z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po ich stronie,
 • nie mają zaległości wobec Funduszu.

 

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania likwidacji barier wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Wyznacza się limit dofinansowania do następujących urządzeń:

Lp.Nazwa sprzętu/urządzeniaWysokość dofinansowania (nie więcej jednak niż do 80% wartości urządzenia oraz nie więcej niż kwota wnioskowana)
1.KABINA PRYSZNICOWA800,00 zł
2.BRODZIK DO KABINY PRYSZNICOWEJ/ODPŁYW LINIOWY200,00 zł
3.BATERIA NATRYSKOWA (KOMPLET)400,00 zł
4.UMYWALKA (WZMOCNIONA)180,00 zł
5.BATERIA UMYWALKOWA180,00 zł
6.MUSZLA KLOZETOWA (PODWYŻSZONA MUSZLA, WZMOCNIONA DESKA)380,00 zł
7.UCHWYT (DO 40 CM)50,00 zł
8.OPORĘCZOWANIE/UCHWYT (POWYŻEJ 40 CM)200,00 zł
9.SIEDZISKO PRYSZNICOWE/TABORET PRYSZNICOWY200,00 zł
10.SIEDZISKO WANNOWE100,00 zł
11.MATA ANTYPOŚLIZGOWA DO BRODZIKA LUB WANNY40,00 zł
12.LEŻAK KĄPIELOWY DLA DZIECI500,00 zł
13.WÓZEK TOALETOWY, SEDESOWY, PRYSZNICOWY/TABORET TOALETOWY300,00 zł
14.PODNOŚNIK WANNOWY1 000,00 zł
15.PODNOŚNIK TRANSPORTOWY2 500,00 zł
16.ŁÓŻKO PIELĘGNACYJNE1 800,00 zł
17.KONCENTRATOR TLENU1 500,00 zł
18.KRZESEŁKO SCHODOWE10 000,00 zł
19.PLATFORMA SCHODOWA15 000,00 zł

Do wniosku o dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego należy dołączyć wymagane dokumenty:

 • kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, w przypadku dzieci do lat 16 orzeczenie o niepełnosprawności (oryginał do wglądu);
 • aktualne zaświadczenie lekarskie dotyczące ,
 • zaświadczenie lekarskie zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności, wypełnione czytelnie w języku polskim (jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu),
 • oferty cenowe (co najmniej dwóch sprzedawców) wnioskowanego sprzętu lub urządzenia (dopuszcza się ofertę internetową).
 • oświadczenie o wysokości dochodów ( netto) wnioskodawcy i osób zamieszkałych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • pełnomocnictwo (w przypadku gdy wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej składa przedstawiciel ustawowy, prawny opiekun ustanowiony postanowieniem sądu lub pełnomocnik).

 

Miejsce składania wniosku:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 -15:15.

Wnioski można również wysyłać pocztą na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa.

Wnioski rozpatrywane są po otrzymaniu funduszy z PFRON, przez cały rok, do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel.

 

Dokumenty do pobrania:

Procedury udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 2019POBIERZ PDF
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych 2019POBIERZ PDF

 

image_pdfimage_print