Likwidacja barier technicznych

Kto może ubiegać się o pomoc?

Z tej formy pomocy mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, tj. takie osoby, które posiadają ważne jedno z niżej wymienionych orzeczeń:

 • o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego, lekkiego);
  o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia (traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności),
 • o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji,
 • o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • o całkowitej niezdolności do pracy,
 • o częściowej niezdolności do pracy
 • o I, II lub III grupy inwalidów,
 • o długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed 1 stycznia 1998r, z tym że osoby którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, traktuje się jako zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności, pozostałe osoby traktuje się jako zaliczone do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Warunki przyznania pomocy

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

osoby niepełnosprawne, o których mowa w § 1 ust 1, stosownie do potrzeb wynikających
z niepełnosprawności jeżeli:

 • rodzaj ich niepełnosprawności potwierdzony aktualnym zaświadczeniem lekarskim wymaga likwidacji barier technicznych,
 • w ciągu trzech lat przed dniem złożenia wniosku nie korzystały z dofinansowania ze środków PFRON do likwidacji barier technicznych,
 • w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie były stroną umowy zawartej,
  z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po ich stronie,
 • nie mają zaległości wobec Funduszu.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania likwidacji barier wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Wyznacza się limit dofinansowania do następujących urządzeń:

Lp.Nazwa sprzętu/urządzeniaWysokość dofinansowania (nie więcej jednak niż do 80 % wartości urządzenia oraz nie więcej niż kwota wnioskowana)
1.      KABINA PRYSZNICOWA1 000,00 zł
2.      BRODZIK DO KABINY PRYSZNICOWEJ/ODPŁYW LINIOWY300,00 zł
3.      BATERIA NATRYSKOWA (KOMPLET)500,00 zł
4.      UMYWALKA (WZMOCNIONA)300,00 zł
5.      BATERIA UMYWALKOWA300,00 zł
6.      MUSZLA KLOZETOWA (PODWYŻSZONA MUSZLA, WZMOCNIONA DESKA)500,00 zł
7.      UCHWYT (DO 40 CM)100,00 zł
8.      OPORĘCZOWANIE/UCHWYT (POWYŻEJ 40 CM)300,00 zł
9.      SIEDZISKO PRYSZNICOWE/TABORET PRYSZNICOWY300,00 zł
10.   SIEDZISKO WANNOWE200,00 zł
11.   MATA ANTYPOŚLIZGOWA DO BRODZIKA LUB WANNY100,00 zł
12.   LEŻAK KĄPIELOWY DLA DZIECI700,00 zł
13.   WÓZEK TOALETOWY, SEDESOWY, PRYSZNICOWY/TABORET TOALETOWY500,00 zł
14.   PODNOŚNIK WANNOWY1 000,00 zł
15.   PODNOŚNIK TRANSPORTOWY3 000,00 zł
16.   ŁÓŻKO PIELĘGNACYJNE2 500,00 zł
17.   KONCENTRATOR TLENU2 500,00 zł
18.   KRZESEŁKO SCHODOWE10 000,00 zł
19.   PLATFORMA SCHODOWA15 000,00 zł
20.   OCZYSZCZACZ POWIETRZA1 800,00 zł
21.   URZĄDZENIE WSPOMAGAJĄCE SAM3 000,00 zł

Do wniosku o dofinansowanie zakupu sprzętu należy dołączyć wymagane dokumenty:

 • kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, w przypadku dzieci do lat 16 orzeczenie o niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
 • zaświadczenie lekarskie zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności, wypełnione czytelnie w języku polskim (jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu),
 • oferty cenowe (co najmniej dwóch sprzedawców) wnioskowanego sprzętu lub urządzenia (dopuszcza się ofertę internetową).
 • oświadczenie o wysokości dochodów ( netto) wnioskodawcy i osób zamieszkałych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • pełnomocnictwo (w przypadku gdy wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej składa przedstawiciel ustawowy, prawny opiekun ustanowiony postanowieniem sądu lub pełnomocnik).

Miejsce składania wniosku:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 -15:15.

Wnioski można również wysyłać pocztą na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa.

Wnioski rozpatrywane są po otrzymaniu funduszy z PFRON, przez cały rok, do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel.

Dokumenty do pobrania:

2022_Procedury udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
POBIERZ PDF
2023_Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych (zaświadczenie lekarskie, klauzula informacyjna)
POBIERZ PDF
2023_Oferty cenowe na wnioskowany sprzęt
POBIERZ PDF

 

image_pdfimage_print
Skip to content