Likwidacja barier technicznych

Kto może ubiegać się o pomoc?

Z tej formy pomocy mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, tj. takie osoby, które posiadają ważne jedno z niżej wymienionych orzeczeń:

 • o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego, lekkiego);
  o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia (traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności),
 • o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji,
 • o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • o całkowitej niezdolności do pracy,
 • o częściowej niezdolności do pracy
 • o I, II lub III grupy inwalidów,
 • o długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed 1 stycznia 1998r, z tym że osoby którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, traktuje się jako zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności, pozostałe osoby traktuje się jako zaliczone do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Warunki przyznania pomocy

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

osoby niepełnosprawne, o których mowa w § 1 ust 1, stosownie do potrzeb wynikających
z niepełnosprawności jeżeli:

 • rodzaj ich niepełnosprawności potwierdzony aktualnym zaświadczeniem lekarskim wymaga likwidacji barier technicznych,
 • w ciągu trzech lat przed dniem złożenia wniosku nie korzystały z dofinansowania ze środków PFRON do likwidacji barier technicznych,
 • w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie były stroną umowy zawartej,
  z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po ich stronie,
 • nie mają zaległości wobec Funduszu.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania kosztów likwidacji barier uzależniona jest od liczby uzyskanych punktów w karcie oceny wniosku.

Wyznacza się limit dofinansowania do następujących urządzeń/przedmiotów:

1) Wysokość dofinansowania do sprzętów/urządzeń/przedmiotów do łazienki:

 1. Liczba uzyskanych punktów w karcie oceny wniosku do 70 – wysokość dofinansowania do 70 % wartości sprzętów/urządzeń/przedmiotów oraz nie więcej niż kwota wnioskowana. Maksymalna wysokość dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 4 000,00 zł (łączna wysokość dofinansowania),
 2. Liczba uzyskanych punktów w karcie oceny wniosku powyżej 70 – wysokość dofinansowania do 80% wartości sprzętów/urządzeń/przedmiotów oraz nie więcej niż kwota wnioskowana. Maksymalna wysokość dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 5 000,00 zł (łączna wysokość dofinansowania),
 3. Maksymalna kwota dofinansowania do zakupu kabiny prysznicowej – 1 100,00 zł,
 4. Maksymalna kwota dofinansowania do zakupu baterii natryskowej – 500,00 zł.

2) Wysokość dofinansowania do sprzętów/urządzeń/przedmiotów, które umożliwiają lub
w znacznym stopniu ułatwiają osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem:

 1. Liczba uzyskanych punktów w karcie oceny wniosku do 70 – wysokość dofinansowania do 70% wartości sprzętów/urządzeń/przedmiotów oraz nie więcej niż kwota wnioskowana. Maksymalna wysokość dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 10 000,00 zł (łączna wysokość dofinansowania),
 2. Liczba uzyskanych punktów w karcie oceny wniosku powyżej 70 – wysokość dofinansowania do 80% wartości sprzętów/urządzeń/przedmiotów oraz nie więcej niż kwota wnioskowana. Maksymalna wysokość dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 15 000,00 zł (łączna wysokość dofinansowania),
 3. Maksymalna kwota dofinansowania do zakupu łóżka pielęgnacyjnego- 2 700,00 zł,
 4. Maksymalna kwota dofinansowania do zakupu podnośnika transportowo-kąpielowego – 3 300 zł.

Dofinansowanie nie może obejmować zakupu i montażu sprzętu AGD powszechnie używanego, podłóg, instalacji c.o. urządzeń grzewczych i mebli.

Do wniosku o dofinansowanie zakupu sprzętu należy dołączyć wymagane dokumenty:

 • kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, w przypadku dzieci do lat 16 orzeczenie o niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
 • zaświadczenie lekarskie zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności, wypełnione czytelnie w języku polskim (jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu),
 • oferty cenowe (co najmniej dwóch sprzedawców) wnioskowanego sprzętu lub urządzenia (dopuszcza się ofertę internetową).
 • oświadczenie o wysokości dochodów ( netto) wnioskodawcy i osób zamieszkałych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • pełnomocnictwo (w przypadku gdy wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej składa przedstawiciel ustawowy, prawny opiekun ustanowiony postanowieniem sądu lub pełnomocnik).

Miejsce składania wniosku:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 -15:15.

Wnioski można również wysyłać pocztą na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa.

Wnioski rozpatrywane są po otrzymaniu funduszy z PFRON, przez cały rok, do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel.

Dokumenty do pobrania:

Procedury udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych_2024
POBIERZ PDF
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych (klauzula informacyjna)_2024
POBIERZ PDF
Zaświadczenie lekarskie_2024POBIERZ PDF
Oferty cenowe na wnioskowany sprzęt_2024
POBIERZ PDF
image_pdfimage_print
Skip to content