Projektu „Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wiejskiej Dobra “RODZINA”

/ Aktualności
informacja, czas pracy

Projekt „PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY WIEJSKIEJ DOBRA “RODZINA” realizowany przez Paulinę Knapik w partnerstwie z fundacją Collegium Progressus na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPMP.09.02.01-12-0150/18-00 z dnia 06.05.2019r., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin realizacji projektu: 01.05.2019 r. – 30.04.2022 r.

Grupę docelową stanowi 90 osób (mężczyźni i kobiety), tj.: 45 dzieci i młodzież do 18 r.ż. oraz ich rodziny – 45 osób, mieszkańcy gminy Dobra w powiecie limanowskim, osoby/rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym.

Celem projektu jest umożliwienie wszechstronnego rozwoju i wyrównanie szans społeczno – edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenów wiejskich Gminy Dobra w powiecie limanowskim poprzez utworzenie i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:
a) Zamieszkanie na terenie Gminy Dobra, powiat limanowski
b) Wiek podopiecznego placówki do 18 roku życia,
c) Osoba/rodzina zagrożona wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu Placówka Wsparcia Dziennego „RODZINA”, wyposażona w niezbędny sprzęt potrzebny do prowadzenia zajęć a także w utworzony na terenie placówki plac rekreacyjno-sportowy, oferuje następujące wsparcie:
1) w ramach codziennej opieki oferujemy zajęcia opiekuńcze i rozwijające zainteresowania, animacyjne, rozwijające kompetencje kluczowe uczenia się, kompetencje społeczne, świadomość i ekspresja kulturalna- j. ojczysty, zorganizowany będzie czas wolny, zabawy, zajęcia sportowe w tym podwórkowe, trening samodzielności, zajęcia ogrodnicze,
2) dla wszystkich przyjętych do projektu dzieci w oparciu o diagnozę psychologa, pedagoga, fizjoterapeuty oraz logopedy zostanie utworzony Indywidualny Plan Wsparcia na podstawie którego zostaną przydzielone odpowiednie formy wsparcia:
a) zajęcia z arterapii,
b) zajęcia matematyczno-techniczne,
c) zajęcia informatyczne,
d) terapia rodzinna,
e) grupa wsparcia dla rodzin,
f) zajęcia trening umiejętności społecznych,
g) zajęcia j. angielskiego,
h) zajęcia sportowe na basenie,
i) obozy jeździecko-skautingowo-językowe.

Utworzona w ramach projektu Placówka Wsparcia Dziennego funkcjonować będzie od poniedziałku do soboty w wymiarze 5 godzin/dzień. Co do zasady w roku szkolnym od poniedziałku do soboty w godz. 13:00-18:00, w wakacje w godz. 09:00-14:00. W ciągu dnia dzieci będą miały zapewnione posiłki.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze projektu oraz na stronie internetowej placówki.

POBYT DZIECKA W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO „RODZINA” JEST BEZPŁATNY

Kontakt: Biuro projektu: 34-642 Dobra. Porąbka 112
Telefon: 787085308
Email: placowka.wdz@gmail.com
Strona internetowa: www.pwd-porabka.pl

image_pdfimage_print