PCPR Limanowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej sprawuje merytoryczny nadzór nad: 

 • Domem Pomocy Społecznej w Limanowej dla osób przewlekle, somatycznie chorych,
 • Domem Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej dla osób przewlekle psychicznie chorych,
 • Domem Pomocy Społecznej w Szczyrzycu dla osób przewlekle psychicznie chorych,
 • Niepublicznym Domem Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych „Diana” w Kasinie Wielkiej,
 • Niepublicznym Domem Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych  w Rabie Niżnej,
 • Warsztatem Terapii Zajęciowej w Tymbarku.

 

ZADANIA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LIMANOWEJ

Centrum realizuje zadania wynikające z obowiązujących ustaw, w szczególności jest to:

 1. Opracowywanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
 2. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa socjalnego, pedagogicznego, prawnego oraz w zakresie spraw osób niepełnosprawnych.
 3. Umieszczenie osób w domach pomocy społecznej o odpowiednich profilach.
 4. Merytoryczny nadzór nad funkcjonowaniem domów pomocy społecznej.
 5. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
 6. Organizowanie i zapewnienie usług w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
 7. Udzielanie pomocy osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze.
 8. Organizowanie odpowiedniego przygotowania i szkolenia osobom i rodzinom podejmującym się funkcji rodziny adopcyjnej lub zastępczej.
 9. Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem.
 10. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.
 11. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu.
 12. Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.
 13. Sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej.
 14. Prowadzenie mieszkania chronionego dla usamodzielniających się wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
 15. Merytoryczny nadzór nad funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej.
 16. Podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności, w tym udzielanie dofinansowania na rzecz osób niepełnosprawnych ze środków PFRON.
 17. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób.
 18. Współpraca z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz  miejscowymi organizacjami pozarządowymi w celu tworzenia planów działania i ich realizacji.
 19. Udostępnianie tzw. “Koperty Życia” zawierającej informacje o stanie zdrowia.
image_pdfimage_print
Skip to content