Zamówienia publiczne

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2023

“1. Świadczenie usług poradnictwa psychologicznego, psychoterapii indywidualnej i terapii rodzinnej,
2. Świadczenie pomocy psychologicznej,
3. Świadczenie usługi polegającej na przeprowadzaniu badań psychologicznych oraz sporządzenia opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.”

Zapytanie ofertowe z dnia 15 grudnia 2023 r.

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na:

1. Świadczenie usług poradnictwa psychologicznego, psychoterapii indywidualnej i terapii rodzinnej,
2. Świadczenie pomocy psychologicznej,
3. Świadczenie usługi polegającej na przeprowadzaniu badań psychologicznych oraz sporządzenia opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

ZAPYTANIE OFERTOWE_usługi psychoterapia terapia rodzinna oraz pomoc psychologiczna dla NS_Opinie RZ na 2024

Załącznik nr 1_Formularz oferty

Załącznik nr 2_wykaz doświadczenia_wykształcenia_na 2024_WERSJA EDYTOWALNA

Załącznik nr 2_wykaz doświadczenia_wykształcenia_na 2024

załącznik nr 3 _wzór_umowa_zadanie częściowe nr 1

załącznik nr 4 _wzór_umowa_zadanie częściowe nr 2

załącznik nr 5 _wzór_umowa_zadanie częściowe nr 3

Powiadomienie_psycholog_17_2023.OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 2022

„Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu – „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022”.

Numer ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00267909/01 z dnia 20.07.2022 r.

ID postępowania (miniPortal): f5faafdb-3f5c-4426-8123-1579e37f8cd1

Link do postępowania (miniPortal):

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f5faafdb-3f5c-4426-8123-1579e37f8cd1

Zamówienie publiczne udzielane jest w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji z uwzględnieniem przepisów stosowanych przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi zgodnie z art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000,00 euro, nie mniejszej jednak niż równowartość kwoty 130 000,00 zł.

Limanowa, dnia 20.07.2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 2022BZP 00267909

SWZ – na usługi społeczne

Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 3 – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik nr 4 – Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niez

Załącznik nr 5 – Oświadczenie dot. wykonawców wspólnie

Załącznik nr 6 – PPU

Zał nr 1 do PPU wzór karty

Zał nr 2a do PPU pobyt dzienny

Zał nr 2b do PPU pobyt całodobowy

Załącznik nr 7 – Program Opieka wytchnieniowa edycja 2022

Wyjaśnienie treści SWZ

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu – „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 – Powiadomienie o wyborze oferty i unieważnieniu

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu – „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 – Powiadomienie o unieważnieniu zadania nr 1


UWAGA !!!

Szanowni Państwo,

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2, 3 i 6 w zw. z art. 286 ust. 1, 3 i 5 ustawy Pzp, udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ” wraz z wyjaśnieniami oraz zmianami SWZ.

Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 3 i 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści ogłoszenia w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz w zakresie terminu związania ofertą, w tym również zakresie dokonuje zmian zapisów SWZ w punktach 17.1 oraz 18.1 SWZ tj. terminu składania i otwarcia ofert z dnia 17.06.2022 r. na dzień 20.06.2022 r. Godzina składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. W konsekwencji powyższego zmianie ulega również termin związania ofertą, o którym mowa w pkt 15.1 SWZ, z dnia 16.07.2022 r. na dzień 19.07.2022 r. W tym zakresie zmianie uległo również ogłoszenie o zamówieniu – pliki do pobrania poniżej oraz na miniPortalu.

Limanowa, dnia 14.06.2022 r.

Wyjasnienie_tresci_SWZ_wraz_z_powiadomieniem_o_zmianach

Zawiadomienie_o_przedluzeniu_terminow

Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia__2022BZP_00209213

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyborze oferty i unieważnieniu

Powiadomienie o unieważnieniu zadania nr 1

„Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu – „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022”

Ogłoszenie o zamówieniu: Usługi „Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu – „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022”

Numer ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00199293/01 z dnia 08.06.2022 r.

ID postępowania (miniPortal): e905963f-73b7-492f-9eef-bf3fd4e2c0bd

Link do postępowania (miniPortal): https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e905963f-73b7-492f-9eef-bf3fd4e2c0bd

Zamówienie publiczne udzielane jest w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji z uwzględnieniem przepisów stosowanych przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi zgodnie z art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000,00 euro, nie mniejszej jednak niż równowartość kwoty 130 000,00 zł.

Limanowa, dnia 08.06.2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022BZP 00199293

SWZ – na usługi społeczne

Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 3 – Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 – Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niez

Załącznik nr 5 – Oświadczenie dot. wykonawców wspólnie

Załącznik nr 6 – PPU

Zał nr 1 do PPU wzór karty

Zał nr 2a do PPU pobyt dzienny

Zał nr 2b do PPU pobyt całodobowy

Załącznik nr 7 – Program Opieka wytchnieniowa edycja 2022

 


„Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu – „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022”

Ogłoszenie o zamówieniu: Usługi „Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu – „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022”

Numer ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00103371/01 z dnia 30.03.2022 r.

ID postępowania (miniPortal): 04ebf6c6-955f-4598-ae0c-601907ef3103

Link do postępowania (miniPortal): https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/04ebf6c6-955f-4598-ae0c-601907ef3103

Zamówienie publiczne udzielane jest w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji z uwzględnieniem przepisów stosowanych przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi zgodnie z art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, nie mniejszej jednak niż równowartość kwoty 130 000 zł.

Limanowa, dnia 30.03.2022 r.

Ogłoszenie nr 2022BZP 0010337101

Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

Zał nr 1 do PPU wzór karty

Zał nr 2a do PPU pobyt dzienny

Zał nr 2b do PPU pobyt całodobowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 – Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niez

Załącznik nr 5 – Oświadczenie dot. wykonawców wspólnie

Załącznik nr 6 – PPU

Załącznik nr 7 – Program Opieka wytchnieniowa edycja 2022

SWZ – na usługi społeczne

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyborze oferty i unieważnieniu zadania nr 2

Powiadomienie o unieważnieniu zadania nr 1


PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2021

„Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych oraz ich ewentualnych zwrotów”

Zapytanie ofertowe z dnia 19 listopada 2021 r.

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na „Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych oraz ich ewentualnych zwrotów”.

1. ZAPYTANIE OFERTOWE

2. POWIADOMIENIE O WYBORZE


“Dostawa Sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego do Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej”.

Zapytanie ofertowe z dnia 15 listopada 2021 r.

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na “Dostawę sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego do Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej”.

  1. ZAPYTANIE OFERTOWE_15.11.2021

2. POWIADOMIENIE O WYBORZE


“Dostawa produktów leczniczych do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej”

Zapytanie ofertowe z dnia 7 września 2021 r.

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na: „Dostawę produktów leczniczych do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej”.

1.ZAPYTANIE OFERTOWE_7.09.2021

2.POWIADOMIENIE O WYBORZE


„Remont lokalu na potrzeby prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Limanowej przy ul. Zygmunta Augusta 8”

Zapytanie ofertowe z dnia 03.09.2021 r.

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na: „Remont lokalu na potrzeby prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Limanowej przy ul. Zygmunta Augusta 8”.

1.ZAPYTANIE OFERTOWE_3.09.2021

2.POWIADOMIENIE O WYBORZE


Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych, produktów do pielęgnacji ciała, przyrządów pomiarowych, akcesoriów ochronnych, dodatków odzieżowych, produktów leczniczych  do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej”

Zapytanie ofertowe z dnia 2 sierpnia 2021 r.

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na:

Dostawę środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych, produktów do pielęgnacji ciała, przyrządów pomiarowych, akcesoriów ochronnych, dodatków odzieżowych, produktów leczniczych  do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej”.

1. ZAPYTANIE OFERTOWE_2.08.2021

2. Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ w zapytaniu ofertowym_9.08.2021

3. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_26.08.2021

4. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odstąpieniu od podpisania umowy_27.08.2021

5. Powiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty_1.09.2021ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2020

„Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Limanowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych oraz ich ewentualnych zwrotów”

Zapytanie ofertowe z dn. 30.11.2020 r.

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na:

„Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Limanowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych oraz ich ewentualnych zwrotów”

1.zapytanie ofertowe

2.formularz_ofertowy

3.załącznik_do_formularza_oferty

Powiadomienie_wybór_oferty


Zapytanie ofertowe – Dostawa używanych łóżek rehabilitacyjnych do Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Ortopedycznego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej”

Zapytanie ofertowe z dnia 26.11.2020 r.

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na “Dostawę używanych łóżek rehabilitacyjnych do Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Ortopedycznego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej”.

powiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 specyfikacja

Załącznik nr 2 Formularz oferty

Załącznik nr 3 wzór umowy


Zapytanie ofertowe – Dostawa nowego sprzętu rehabilitacyjnego do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

Zapytanie ofertowe z dnia 03.11.2020 r.

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na “Dostawę nowego sprzętu rehabilitacyjnego do  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej”.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik nr 1_OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2_FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 3_UMOWA

POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Zapytanie ofertowe – “Zakup oprogramowania Microsoft Office do komputerów przenośnych”

Zapytanie ofertowe z dnia 13.08.2020r.

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na “Zakup oprogramowania Microsoft Office do komputerów przenośnych”

ZAPYTANIE_OFERTOWE

ZAŁ_NR_1__DO_ZAPYTANIA_OFERTOWEGO_FORMULARZ_OFERTY

ZAŁ_NR_2_DO_ZAPYTANIA_OFERTOWEGO_WZÓR_UMOWY

ZAŁ_NR_3_DO_ZAPYTANIA_OFERTOWEGO_OPIS_PRZEDMIOTY ZAMÓWIENIA

ZAŁ_NR_4_DO_ZAPYTANIA_OFERTOWEGO_OŚWIADCZENIE

POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Zapytanie ofertowe – Zakup sprzętu komputerowego

Zapytanie ofertowe z dnia 31.07.2020 r.

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na “Zakup sprzętu komputerowego”.

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK 1 – FORMULARZ OFERTY

ZAŁĄCZNIK 2 – WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK 3 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK 4 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

odpowiedź na pytanie do zapytania_ofertowego

Odpowiedz_do _zapytania_ofertowego_2

POWIADOMIENIE o wyborze oferty

POWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU WYBORU

POWIADOMIENIE O WYBORZE


Zapytanie ofertowe – Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Zapytanie ofertowe z dnia 13.03.2020 r.

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na “Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej”.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego_FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 do formularza ofertowego_KLAUZULA INFORMACYJNA

Załącznik nr 2 do formularza ofertowego_OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA

Załącznik nr 3 do formularza ofertowego_OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

Załącznik nr 4 do formularza ofertowego_OŚWIADCZENIE dot. Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Załącznik nr 5 do formularza ofertowego_OŚWIADCZENIE dot. predyspozycji osobowościowych


Zapytanie ofertowe – Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

Zapytanie ofertowe z dnia 06.02.2020 r.

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na “Dostawę sprzętu rehabilitacyjnego do  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej”.

Powiadomienie o wyborze oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik_nr_1_do zapytania_ofertowego_sprzęt_rehab._SPECYFIKACJA

Załącznik_nr_2_do zapytania_ofertowego_sprzęt_rehab. Formularz ofer._FORMULARZ_OFERTOWY

Załącznik_nr_3_do zapytania_ofertowego_sprzęt_rehab._WZÓR_UMOWYZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2019

Zapytanie ofertowe – Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych oraz ich ewentualnych zwrotów

Zapytanie ofertowe z dnia 13.12.2019 r.

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na: “Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych oraz ich ewentualnych zwrotów”

Powiadomienie o wyborze oferty

ODPOWIEDŹ_NA_PYTANIA_SWZ

POWIADOMIENIE O ZMIANACH_SWZ

ZAWIADOMIENIE_O_PRZEDŁUŻENIU_TERMINU

Zapytanie ofertowe

Formularz cenowy załącznik do formularza ofertowego

Formularz ofertowy


Zapytanie ofertowe – Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

Zapytanie ofertowe z dnia 17.10.2019 r.

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na “Dostawę sprzętu rehabilitacyjnego do Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej”.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Specyfikacja

Załącznik 2 – Wzór formularza oferty

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Wypożyczalnia_2019_X_II tura


Zapytanie ofertowe – Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

Zapytanie ofertowe z dnia 8.10.2019 r.

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na “Dostawę sprzętu rehabilitacyjnego do Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej”.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1_Specyfikacja

Załącznik nr 2_Wzór formularza oferty

Załącznik nr 3_Wzór umowy

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Wypożyczalnia_X_2019


Zapytanie ofertowe – Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

Zapytanie ofertowe z dnia 12.03.2019 r.

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na “Dostawę sprzętu rehabilitacyjnego do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej”.

Zapytanie ofertowe – wypożyczalnia III 2019

Załącznik nr 1 Do zapytania – specyfikacja

Formularz oferty – wypożyczalnia III 2019 – zal 2

umowa wzór – wypożyczalnia III 2019

Powiadomienie o wyborze wypożyczalnia 2019 III


Zapytanie ofertowe – Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

Zapytanie ofertowe z dnia 20.02.2019 r.

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na “Dostawę sprzętu rehabilitacyjnego do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej”.

zapytanie ofertowe – wypożyczalnia – luty 2019

Załącznik nr 1_do_zapytania_wypożyczalnia

Formularz oferty- wypożyczalnia – zal nr 2

umowa_wypożyczalnia_wzór

Powiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowaniaZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2018

Zapytanie ofertowe – Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych oraz ich ewentualnych zwrotów

Zapytanie ofertowe z dnia 12.12.2018 r.

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na “Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych oraz ich ewentualnych zwrotów”.

zapytanie ofertowe – przesyłki_pocztowe

FORMULARZ OFERTY przesyłki pocztowe

załącznik do formularza oferty – tabele – przesyłki pocztowe

powiadomienie_wybor_oferty_uslugi_pocztowe_na2019

Zapytanie ofertowe – Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

Zapytanie ofertowe z dnia 19.10.2018 r.

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na “Dostawę sprzętu rehabilitacyjnego do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej”.

zapytanie

zal1

zal2

zal3

zmiana specyfikacji informacja_wypozyczalnia

powiadomienie_wypozyczalnia

 

Zapytanie ofertowe – remont pomieszczeń biurowych

Zapytanie ofertowe z dnia 10.10.2018 r.

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na “Przeprowadzenie remontu pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. Józefa Marka 9 w Limanowej – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej (pokój: 138, 138 a, 141, 142)”

1_zapytanie ofertowe

2_Formularz oferty_zał.1

3_umowa_wzór_zał.2

4_Specyfikacja_zał.3

Powiadomienie_remont

image_pdfimage_print
Skip to content