Klauzula informacyjna

W związku z przetwarzaniem przez Nas Pani/Pana danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższymi szczegółami dotyczącymi przetwarzania.
1. Kto jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych?
Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, z siedzibą w Limanowej przy ul. Józefa Marka 9, adres e – mail: pcpr@powiat.limanowski.pl; numer telefonu: 18 3375826.
2. Kto jest Inspektorem Ochrony Danych?
W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej został powołany inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować: mstachowicz25@gmail.com.
3. W jakim celu będziemy przetwarzali Pani/Pana dane osobowe?
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
– wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (art. 6 ust. 1. lit. c RODO).
4. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania?
Podstawą prawną przetwarzania będzie obowiązek nałożony:
– ustawą o pomocy społecznej,
– ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
– ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
– ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
– ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
– instrukcją kancelaryjną obowiązującą w PCPR.
5. Do jakich odbiorców mogą zostać przekazane dane osobowe?
Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczające możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym Pani/Pana dane mogą być przekazywane:
– innym podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
– innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające).
6. Jakie są Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych?
Ma Pani/Pan prawo:
– dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – w takim zakresie, w jakim te dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów administratora,
– sprostowania przetwarzanych danych osobowych, w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym,
– przenoszenia danych, tj. przenoszenia do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
7. Przez jaki okres będą przechowywane Pani/Pana dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz instrukcją kancelaryjną obowiązującą w PCPR.
8. Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie uniemożliwi Administratorowi wykonywanie jakichkolwiek działań w odniesieniu do Pana/Pani osoby.

image_pdfimage_print
Skip to content