Kadra

dyrektor

Monika Nawalaniec DYREKTOR

Wanda Marek – ZASTĘPCA DYREKTORA
 1. Prowadzenie spraw związanych z umieszczeniem osób w odpowiednich typach domów pomocy społecznej.
 2. Prowadzenie spraw osób przebywających w DPS.

Aleksandra Szumilas – GŁÓWNY KSIĘGOWY

 1. Obsługa finansowo – księgowa PCPR

Małgorzata Zapart – Starszy Inspektor

 1. Prowadzenie dokumentacji finansowej dotacji i projektów oraz ich rozliczanie.
 2. Pomoc w obsłudze finansowo – księgowej PCPR.
 3. Obsługa płacowa pracowników PCPR.

Lucyna Piętoń – Pomoc administracyjna

 1. Pomoc w obsłudze finansowo – księgowej PCPR.

Anna Trzupek – Pracownik socjalny

 1. Udzielanie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem oraz pomocy w zakresie interwencji kryzysowej.
 2. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników PCPR wraz z prowadzeniem akt osobowych.
 3. Prowadzenie obsługi dokumentacyjnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Magdalena Madoń – Kierownik Kancelarii Ogólnej

 1. Koordynowanie i nadzór nad zadaniami realizowanymi przez Kancelarię Ogólną.
 2. Koordynowanie czynności kancelaryjnych w systemie elektronicznego obiegu dokumentów.
 3. Koordynowanie kontroli zewnętrznych i wewnętrznych sprawowanych przez jednostkę, w szczególności sporządzanie planu kontroli na dany rok oraz bieżące monitorowanie jego realizacji, przeprowadzanie kontroli przewidzianych w planie, prowadzenie dokumentacji kontroli.
 4. Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem domów pomocy społecznej z terenu Powiatu Limanowskiego.
 5. Nadzór nad archiwizowaniem dokumentacji oraz prowadzenie zakładowej składnicy akt.

Dorota Leśniak – Pedagog

 1. Rozliczenie dotacji przyznanej dla domów pomocy społecznej oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie.
 2. Prowadzenie spraw organizacyjnych domów pomocy społecznej z terenu Powiatu Limanowskiego.
 3. Prowadzenie „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.
 4. Udzielanie poradnictwa pedagogicznego i rodzinnego.
 5. Przeprowadzanie badań pedagogicznych oraz analizy warunków, dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
 6. Uczestniczenie w okresowej ocenie sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej.

Maria Uryga – Pomoc administracyjna

 1. Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie „REMEDIUM” oraz nadzór nad tą działalnością.
 2. Prowadzenie spraw związanych z bezpłatnym wypożyczeniem sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego oraz sprawowanie nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Ortopedycznego.
 3. Przygotowywanie materiałów związanych z pokrywaniem kosztów utrzymania uczestników WTZ z terenu powiatu, umieszczonych w warsztatach terapii zajęciowej również na terenie innego powiatu.
 4. Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem ze środków PFRON osobom zamieszkałym na terenie Gminy i Miasta Limanowa, Gmin: Dobra, Kamienica, Laskowa, Łukowica, Słopnice i Tymbark do:
  • sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
  • likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,
  • uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,
  • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.
Joanna Kordeczka – pomoc administracyjna
 1. Rozpatrywanie wniosków i prowadzenie spraw związanych z pilotażowym programem “Aktywny samorząd” – Moduł I.
 2. Prowadzenie spraw związanych z programem “Opieka wytchnieniowa”.
 3. Prowadzenie spraw związanych z programem “Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”.

Aneta Faron – pomoc administracyjna

 1. Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem ze środków PFRON osobom zamieszkałym na terenie Gminy i Miasta Limanowa, Gmin: Dobra, Kamienica, Laskowa, Łukowica, Słopnice i Tymbark do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
 2. Obsługa administracyjna posiedzeń Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Barbara Wątroba – Specjalista pracy z rodziną

 1. Przygotowanie not księgowych/faktur za pobyt dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
 2. Prowadzenie mieszkania chronionego dla osób usamodzielnianych.
 3. Rozpatrywanie wniosków i prowadzenie spraw związanych z pilotażowym programem “Aktywny samorząd” – Moduł II.

Anna Dębowska – Pomoc administracyjna

 1. Pomoc w prowadzeniu spraw związanych z pozyskiwaniem oraz rozliczaniem dotacji w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 2. Przygotowanie dokumentów związanych z przyznawaniem świadczeń dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka
 3. Wprowadzanie danych i obsługa CAS – wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przygotowywanie sprawozdań.
 4. Prowadzenie dokumentacji usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej.

Dorota Szendera – Starszy pracownik socjalny

 1. Przygotowanie dokumentów oraz prowadzenie spraw związanych z ustalaniem opłat za pobyt dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
 2. Przygotowanie dokumentów związanych z wytaczaniem na rzecz dzieci przebywających
  w pieczy zastępczej powództw o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych.
 3. Wprowadzanie danych do systemu operacyjnego POMOST i CAS – pomoc społeczna, obsługa systemu oraz przygotowywanie sprawozdań.
 4. Przygotowywanie dokumentów związanych z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Limanowskiego umieszczonych w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów.
 5. Przygotowywanie dokumentów związanych z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu innych powiatów umieszczonych w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Limanowskiego.

Joanna Kuźniacka – Psycholog

 1. Realizacja zadań powiatu wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i interwencji kryzysowej (także: Ośrodek Interwencji Kryzysowej).
 2. Opracowywanie i nadzór nad realizacją programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Matki Boskiej Bolesnej 16, Limanowa

Bożena Biernat – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

 1. Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ewelina Pazdur – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

 1. Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 2. Nabór i koordynowanie pracy wolontariuszy.
 3. Kierowanie dzieci z terenu powiatu do instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Justyna Gawron – Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

 1. Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy.

Anna Spyrka – Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

 1. Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy.

Punkt Zamiejscowy w Mszanie Dolnej

ul. Spadochroniarzy 6

Sylwia Janik – Starszy Inspektor

 1.  Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem ze środków PFRON osobom zamieszkałym na terenie Gminy i Miasta Mszana Dolna, Gminy Niedźwiedź oraz Gminy Jodłownik do:
  • zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
  • likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,
  • uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,
  • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.
image_pdfimage_print
Skip to content