Kadra

dyrektor

Monika Nawalaniec Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

 

Wanda Marek – Zastępca Dyrektora

 1. Prowadzenie spraw związanych z umieszczeniem osób w odpowiednich typach domów pomocy społecznej.
 2. Prowadzenie spraw osób przebywających w DPS.

 

Aleksandra Szumilas – Główny księgowy

 1. Obsługa finansowo – księgowa PCPR

 

Anna Trzupek – Pracownik socjalny

 1. Udzielanie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem oraz pomocy w zakresie interwencji kryzysowej.
 2. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników PCPR wraz z prowadzeniem akt osobowych.
 3. Prowadzenie obsługi dokumentacyjnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

Joanna Kordeczka – Pomoc administracyjna

 1. Rozliczenie dotacji przyznanej dla domów pomocy społecznej oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie.
 2. Prowadzenie spraw związanych z przeprowadzeniem konkursów na zlecenie zadania prowadzenia domów pomocy społecznej.
 3. Prowadzenie spraw organizacyjnych domów pomocy społecznej z terenu Powiatu Limanowskiego.

 

Magdalena Madoń – Pomoc administracyjna

 1. Czuwanie nad realizacją kontroli zewnętrznych i wewnętrznych sprawowanych przez jednostkę.
 2. Sporządzanie protokołów pokontrolnych.
 3. Sprawowanie nadzoru oraz kontroli prawidłowości funkcjonowania domów pomocy społecznej z terenu powiatu limanowskiego.

 

Genowefa Augustyn – Starszy inspektor

 1. Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie „REMEDIUM” oraz nadzór nad tą działalnością.
 2. Prowadzenie spraw związanych z bezpłatnym wypożyczeniem sprzętu rehabilitacyjnego
  i ortopedycznego oraz sprawowanie nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Ortopedycznego.
 3. Przygotowywanie materiałów związanych z pokrywaniem kosztów utrzymania uczestników WTZ z terenu powiatu, umieszczonych w warsztatach terapii zajęciowej również na terenie innego powiatu.
 4. Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem ze środków PFRON do:
 • sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
 • likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,
 • uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych.

 

Sylwia Janik – Inspektor

 1. Rozpatrywanie wniosków i prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem ze środków PFRON do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz sprzętu rehabilitacyjnego.
 2. Obsługa administracyjna posiedzeń Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

 

Barbara Wątroba – Pomoc administracyjna

 1. Przygotowanie not księgowych/faktur za pobyt dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
 2. Przygotowywanie dokumentów związanych z przyznawaniem dodatku wychowawczego – 500+ dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.
 3. Prowadzenie mieszkania chronionego dla osób usamodzielnianych.

 

Monika Kowalczyk – Starszy specjalista pracy z rodziną/starszy pracownik socjalny

 1. Pomoc w prowadzeniu spraw związanych z pozyskiwaniem oraz rozliczaniem dotacji w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 2. Przygotowanie dokumentów związanych z przyznawaniem świadczeń dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka
 3. Wprowadzanie danych i obsługa CAS – wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przygotowywanie sprawozdań.
 4. Prowadzenie dokumentacji usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej.

 

Joanna Leśniak – Pomoc administracyjna

 1. Przygotowanie dokumentów oraz prowadzenie spraw związanych z ustalaniem opłat za pobyt dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
 2. Przygotowanie dokumentów związanych z wytaczaniem na rzecz dzieci przebywających
  w pieczy zastępczej powództw o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych.
 3. Wprowadzanie danych do systemu operacyjnego POMOST i CAS – pomoc społeczna, obsługa systemu oraz przygotowywanie sprawozdań.

 

Joanna Kuźniacka – Psycholog

 1. Realizacja zadań powiatu wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i interwencji kryzysowej.
 2. Opracowywanie i nadzór nad realizacją programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.
 3. Prowadzenie „Programu wyrównywania różnic między regionami”
 4. Prowadzenie programu „Aktywny samorząd”.

 

Małgorzata Zapart – Inspektor

 1. Prowadzenie dokumentacji finansowej i rozliczanie dotacji/projektów.
 2. Pomoc w obsłudze finansowo – księgowej Centrum.
 3. Przygotowywanie wyliczeń do przyjęcia dotacji/realizacji projektów.
 4.  Obsługa płacowa PCPR.

 

Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Matki Boskiej Bolesnej 16, Limanowa

 

Monika Kulpa – Psycholog

 1. Nabór kandydatów, kwalifikowanie i opiniowanie kandydatów na rodziny zastępcze.
 2. Organizowanie szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze oraz dla osób prowadzących rodzinny dom dziecka.
 3. Przeprowadzenie badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rodzinom zastępczymi prowadzącym rodzinne domy dziecka.
 4. Wystawianie opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia punkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

 

Ewelina Pazdur – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

 1. Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 2. Przygotowywanie dokumentów związanych z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Limanowskiego umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów.
 3. Przygotowywanie dokumentów związanych z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu innych powiatów umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Limanowskiego.
 4. Kierowanie dzieci z terenu powiatu do instytucjonalnej pieczy zastępczej.

 

Marzena Piętoń – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

 1. Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 2. Przygotowywanie dokumentów związanych z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Limanowskiego umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów.
 3. Przygotowywanie dokumentów związanych z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu innych powiatów umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Limanowskiego.

 

Justyna Gawron – Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

 1. Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy.
 2. Udział w posiedzeniach zespołu oceniającego sytuację dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej.
image_pdfimage_print