Indywidualny program integracyjny (IPI)

Pomoc udzielana jest w ramach realizacji indywidualnego programu integracyjnego (IPI), który zostaje uzgodniony między powiatowym centrum pomocy rodzinie a cudzoziemcem. Pracownik socjalny PCPR przeprowadza tzw. wywiad środowiskowy z cudzoziemcem i jego rodziną, a następnie wspólnie z nim konstruuje IPI. Program określa wysokość, zakres i formy pomocy integracyjnej oraz wzajemne zobowiązania cudzoziemca i PCPR.

Pomocy udziela się w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy w zależności od uzasadnionych, indywidualnych potrzeb cudzoziemca, ustalonych na podstawie wywiadu środowiskowego  i zawartych w indywidualnym programie integracyjnym.

Formy pomocy:

  • świadczenia pieniężne na utrzymanie (w szczególności przeznaczone na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny oraz opłat mieszkaniowych) i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego są określone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej  dnia 7 kwietnia 2015 r.  w sprawie udzielania pomocy cudzoziemca http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000515. Wysokość świadczeń pieniężnych zależy od liczby osób w rodzinie, okresu trwania programu integracyjnego, indywidualnej sytuacji cudzoziemca;
  • opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne określonej w przepisach  o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ;
  • poradnictwo specjalistyczne, w tym poradnictwo prawne, psychologiczne  i rodzinne;
  • udzielanie informacji oraz wsparcia w kontaktach z innymi instytucjami,  w szczególności z instytucjami rynku pracy, ze środowiskiem lokalnym oraz organizacjami pozarządowymi;
  • inne działania wspierające proces integracji cudzoziemca.
image_pdfimage_print
Skip to content