Mieszkanie Chronione

W latach 2004-2014 mieszkanie chronione prowadzone przez Powiat Limanowski mieściło się w starym budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Dobrej. Od 2015 r. mieszkanie funkcjonuje przy Domu Pomocy Społecznej w Szczyrzycu.

Mieszkanie chronione składa się z pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju. Mieszkanie jest wyposażone w niezbędne meble i podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego.

W związku ze zmianą przepisów dotychczasowe mieszkanie chronione zostało przekształcone w mieszkanie chronione treningowe – od marca 2019 r. przeznaczone jest dla 2 osób. Osoba zamieszkująca w mieszkaniu chronionym treningowym jest zobowiązana do ponoszenia częściowych kosztów utrzymania tego mieszkania proporcjonalnie do swoich dochodów zgodnie z Uchwała Nr XXVII/284/18 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym

Warunki pobytu w mieszkaniu chronionym treningowym określa: umowa zawarta między stronami, regulamin pobytu w mieszkaniu chronionym treningowym, który określa między innymi prawa i obowiązki mieszkańca oraz kontrakt socjalny.

Pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym przysługuje osobie pełnoletniej, która ze względu na trudną sytuację życiową, ale nie wymagającą usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

W ramach minimalnego standardu usług świadczonych w mieszkaniu chronionym treningowym zapewnia się usługi polegające na nauce, rozwijaniu lub utrwalaniu umiejętności w zakresie:

 • samoobsługi,
 • zaspokajania codziennych potrzeb życiowych,
 • efektywnego zarządzania czasem,
 • prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • załatwiania spraw urzędowych,
 • utrzymywania więzi rodzinnych,
 • uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej,
 • poszukiwania pracy.

Każdy Mieszkaniec mieszkania chronionego treningowego ma prawo do:

 • zamieszkiwania w mieszkaniu na czas zgodny z decyzją wydaną przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej,
 • bezpiecznych i właściwych warunków do odpoczynku, nauki, pracy własnej, przygotowania posiłków,
 • korzystania z przydzielonego miejsca w pokoju wraz z jego wyposażeniem,
 • korzystania ze wszystkich urządzeń i wyposażenia znajdującego się w mieszkaniu,
 • pomocy i odpowiedniego wsparcia ze strony pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej,
 • korzystania z porad, konsultacji udzielanych przez specjalistów, w tym przede wszystkim   z zakresu poradnictwa prawnego, psychologicznego, rodzinnego,
 • poszanowania godności osobistej.

Do obowiązków osób, którym przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym należy:

 • korzystanie z wyposażenia znajdującego się w mieszkaniu zgodnie z jego przeznaczeniem,
 • zapobieganie zniszczeniom wynikającym z niewłaściwego użytkowania mieszkania oraz znajdującego się w nim wyposażenia,
 • utrzymywanie pomieszczeń w należytym porządku i czystości oraz właściwym stanie sanitarnym,
 • dbanie i chronienie przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczonego do wspólnego użytkowania jak korytarze, klatki schodowe oraz otoczenie budynku,
 • dbanie o bezpieczeństwo własne oraz innych mieszkańców,
 • poszanowanie prawa do odpoczynku i prywatności każdego mieszkańca,
 • przestrzeganie ciszy nocnej obowiązującej w godzinach od 22.00 do 6.00,
 • przestrzeganie higieny osobistej,
 • zachowanie trzeźwości i nie używanie środków odurzających,
 • pilnowanie kluczy do mieszkania,
 • przestrzeganie przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych,
 • terminowe ponoszenie odpłatności za pobyt w mieszkaniu,
 • realizacja indywidualnego programu usamodzielnienia lub indywidualnego programu wspierania osoby,
 • aktywne poszukiwanie alternatywnego miejsca pobytu,
 • współpraca z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej,
 • niezwłoczne poinformowanie właściwego pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej o każdorazowym opuszczaniu mieszkania na okres dłuższy niż 3 dni,
 • poddania kontroli mieszkania chronionego treningowego przez właściwego pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej.

 Kryteria i warunki udzielania pomocy:

 • Złożenie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o miejsce w mieszkaniu chronionym treningowym.
 • Sporządzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego, w miejscu zamieszkania klienta.
 • Zapoznanie się z regulaminem pobytu w mieszkaniu chronionym treningowym.
 • Opracowanie i przestrzeganie uzgodnień dotyczących korzystania z pomocy z formie pobytu w mieszkaniu chronionym treningowym oraz indywidualnego programu usamodzielniania lub indywidualnego programu wspierania osoby, kontraktu socjalnego.
 • Wydanie decyzji administracyjnej.
 • Podpisanie umowy dotyczącej pobytu w mieszkaniu chronionym oraz kontraktu socjalnego.

Wsparcie świadczone w mieszkaniu chronionym nie stanowi zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób lub rodzin.

image_pdfimage_print
Skip to content