Zasady udzielania pomocy cudzoziemcom

Zasady przyznawania pomocy cudzoziemcom reguluje rozdział V, czyli art. 91-95 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 163) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (Dz.U. z 2015 r. poz. 515 ).

W oparciu o w/w podstawy prawne cudzoziemiec po otrzymaniu decyzji w sprawie nadania statusu uchodźcy lub udzieleniu ochrony uzupełniającej może skorzystać z pomocy mającej na celu wspieranie procesu integracji.

Pomocy integracyjnej udziela się na wniosek cudzoziemca złożony w terminie 60 dni od dnia otrzymania ostatecznej decyzji o nadaniu statusu uchodźcy lub udzieleniu ochrony uzupełniającej. Wniosek obejmuje małoletnie dzieci cudzoziemca oraz jego małżonka, jeżeli uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą

WNIOSEK POWINIEN ZAWIERAĆ:

  1. pisemną deklarację o zamiarze zamieszkania na terenie określonego województwa;
  2. pisemne oświadczenie, że z podobnym wnioskiem cudzoziemiec nie zwrócił się na terenie innego województwa;
  3. pisemne oświadczenie o gotowości przystąpienia do uzgodnionego programu integracji.

W przypadku cudzoziemca, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, do wniosku należy dołączyć kopie:

  1. decyzji o nadaniu statusu uchodźcy;
  2. dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej;
  3. karty pobytu wydanej w związku z nadaniem statusu uchodźcy.

W przypadku cudzoziemca, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej ochronę uzupełniającą, do wniosku należy dołączyć kopie:

  1. decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy, w której udzielono cudzoziemcowi ochrony uzupełniającej;
  2. karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej.

Cudzoziemiec dołącza do wniosku także inne dokumenty będące w jego posiadaniu, które mogą pomóc w opracowaniu programu integracji.

image_pdfimage_print
Skip to content