Organizacje pozarządowe

Realizując zadania publiczne w zakresie pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych w 2019 r. w ramach współpracy pozafinansowej z organizacjami pozarządowymi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej nawiązało współpracę ze wszystkimi organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Powiatu w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym.

Współpraca ta polegała głównie na wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania.

Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych mają również możliwość uzyskania dofinansowania ze środków PFRON w ramach zadania: dofinansowanie do sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych. W 2019 r. rozpatrzono pozytywnie 4 wnioski organizacji pozarządowych na realizację zadań i łącznie przyznano dofinansowanie w kwocie 4 000,00 zł.

Z dofinansowania skorzystali:

  • Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych im. Św. Alberta przy parafii Św. Sebastiana w Niedźwiedziu – dofinansowanie w wysokości 1 000,00 zł.
  • Katolickie Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych Ruchowo „CYRENEJCZYK”, ul. Jana Pawła II 1, 34 – 600 Limanowa – dofinansowanie w wysokości 1 000,00 zł.
  • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy w Limanowej, ul. M. B. Bolesnej 10 A, 34 – 600 Limanowa – dofinansowanie w wysokości 1 000,00 zł.
  • Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością „Przystań”, 34 – 650 Tymbark – dofinansowanie w wysokości 1 000,00 zł.

Podmiotom tym pracownicy tut. Centrum udzielają pomocy w wypełnianiu wniosków oraz rozliczaniu przyznanego dofinansowania.

Kolejne zadania realizowane w 2019 r. przez  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej to konsultacja projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej podmiotów oraz współpraca z zespołem zadaniowym o charakterze opiniotwórczym i doradczym. Tym zespołem jest Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych. Corocznie opiniuje ona podział zadań i środków przydzielonych Powiatowi przez Zarząd PFRON i procedury udzielania dofinansowania ze środków PFRON itp. Na jej posiedzeniach przedstawiane są również wszelkie sprawy bieżące.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej stale współpracuje ze Stowarzyszeniem REMEDIUM wspierając je w realizacji podjętego zadania jakim jest prowadzenie jedynego na terenie Powiatu Limanowskiego – Warsztatu Terapii Zajęciowej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej  w ramach sprawowania nadzoru kontroluje funkcjonowanie WTZ, sprawdza przesyłane sprawozdania z  wykorzystania środków, współdziała w opracowaniu preliminarza kosztów, w razie potrzeby udziela porad i pomocy.

Ponadto kontynuowana jest również współpraca:

  • ze Stowarzyszeniem Egida w Kasinie Wielkiej w ramach zadania zleconego przez Powiat na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla psychicznie chorych w Kasinie Wielkiej,
  • z Fundacją Opiekuńczość w ramach zadania zleconego przez Powiat na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Rabie Niżnej.

Współpraca obejmuje m.in. kierowanie osób do w/w placówek, pomoc przy realizacji zadań zleconych oraz rozliczania udzielonej dotacji.

image_pdfimage_print
Skip to content