Projekt “Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej w okresie lipiec – listopad 2020 r. jest realizatorem projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, na realizację którego Powiat Limanowski pozyskał fundusze w wysokości 235 500 zł.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie nr 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  na lata 2014 – 2020 w kwocie 198 479 zł oraz ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 37 021 zł.logo środki unijne

Główny cel projektu:

Wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii Covid-19.

W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania wsparcie otrzymają dzieci umieszczone w pieczy zastępczej poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego.

 Cel szczegółowy projektu:

Wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID -19 poprzez:

  • zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania;
  • zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki
    z epidemią;
  • zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

 Grupa docelowa:

Odbiorcami wsparcia są jednostki samorządu powiatu i samorządu województwa, czyli organy prowadzące lub zlecające realizację zadań własnych podmiotom niepublicznym na podstawie art.190 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w zakresie prowadzenia placówek opiekuńczo -wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Bezpośrednimi odbiorcami projektu są wychowankowie umieszczeni w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej, w tym osoby uczące się, które pozostały w pieczy zastępczej do 25 roku życia na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ich opiekunowie.

image_pdfimage_print
Skip to content