Piecza zastępcza

Do pełnego i harmonijnego kształtowania swojej osobowości dziecko potrzebuje odpowiedniego środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i akceptacji – i to wszystko może zapewnić mu właśnie rodzina zastępcza. Tymczasowo opiekuje się i wychowuje dzieci, które zostały osierocone, odrzucone lub których rodzice biologiczni nie są w stanie zapewnić im bezpieczeństwa i opieki oraz prawidłowo realizować funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Rodzina zastępcza kieruje się dobrem dziecka i poszanowaniem jego praw, w szczególności prawa do: wiedzy o jego pochodzeniu, podtrzymywania kontaktu emocjonalnego z rodzicami i osobami bliskimi, poszanowania godności i ochrony przed wszelkimi formami przemocy. Intencją i założeniem opieki zastępczej jest jej tymczasowość, w związku z czym dziecko powinno przebywać w niej do momentu uregulowania sytuacji życiowej własnej rodziny lub sytuacji prawnej dziecka. Oczywiście nie można wykluczyć i takich sytuacji, gdzie dziecko pozostanie pod opieką rodziców zastępczych do momentu osiągnięcia pełnoletności lub usamodzielnienia.

Zasady funkcjonowania pieczy zastępczej reguluje  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447) – zwaną dalej Ustawą. W myśl art. 32 ust. 2 Ustawy pieczę zastępczą organizuje powiat. Zarządzeniem Nr 147/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. Starosta Limanowski wyznaczył Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej na Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Tym samym w strukturze Centrum utworzono Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej corocznie od 2004 roku organizuje Integracyjne Spotkanie Rodzin Zastępczych, których celem jest integracja środowiska rodzin zastępczych  z Powiatu Limanowskiego.

Relacje ze spotkań: 2015 XII | 2016 XIII2017 XIV | 2018 XV | 2019 XVI |


Formy rodzinnej pieczy zastępczej:

W myśl ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, opieka zastępcza nad dzieckiem sprawowana jest zarówno w formie rodzinnej jak i instytucjonalnej.

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

1) Rodzina zastępcza:

 • spokrewniona (krewni wstępni lub rodzeństwo dziecka),
 • niezawodowa (krewni i powinowaci oraz osoby niespokrewnione z dzieckiem),
 • zawodowa, w tym pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego oraz specjalistyczna,

2) Rodzinny dom dziecka.

Formy instytucjonalnej pieczy zastępczej (zgodnie z ww. ustawą):

 • placówki opiekuńczo-wychowawcze typu – socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno – terapeutycznego, rodzinnego (powiat),
 • regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne (samorząd województwa),
 • interwencyjny ośrodek preadopcyjny (samorząd województwa).

Pogotowie rodzinne:

Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego przyjmuje dziecko:

 • Na podstawie orzeczenia sądu,
 • W przypadku, gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną,
 • Na wniosek rodziców, dziecka lub innej osoby w przypadku, o którym mowa w art. 12 a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego może odmówić, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przyjęcia dziecka:

1) jeżeli łączna liczba umieszczonych w tej rodzinie dzieci przekroczy 3,

2) powyżej 10. roku życia doprowadzonego przez Policję lub Straż Graniczną.

W rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego umieszcza się dziecko do czasu unormowania sytuacji dziecka, nie dłużej jednak, niż na okres 4 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może być przedłużony, za zgodą organizatora rodzinnej pieczy zastępczej do 8 miesięcy lub do zakończenia postępowania sądowego o :

 • Powrót dziecka do rodziny;
 • Przysposobienie;
 • Umieszczenie w rodzinnej pieczy zastępczej.
image_pdfimage_print
Skip to content