Rodzinna piecza zastępcza

Rodzina zastępcza – co to takiego?

Rodzina zastępcza to jedna z form pomocy dzieciom, które z pewnych przyczyn nie mogą przebywać pod opieką rodziców biologicznych. Ludzie, którzy nie są rodzicami dziecka, opiekują się nim, dając mu szansę na wzrastanie w warunkach zbliżonych do naturalnych.

Dziecko umieszcza się w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka do czasu pokonania  trudności, które były przyczyną umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.

Rodzina zastępcza to nie rodzina adopcyjna!

tabela - rozóżnienie rodzina adopcyjna a zastępcza

 

Rodzaje rodzinnej pieczy zastępczej

RODZINA ZASTĘPCZA SPOKREWNIONA

Tworzą ją najbliżsi krewni: dziadkowie lub pełnoletnie rodzeństwo dziecka.

RODZINA ZASTĘPCZA NIEZAWODOWA

Tworzą ją dalsi krewni, np. ciocia i wujek albo osoby niespokrewnione. Pojęcie „niezawodowa” oznacza, że żaden z rodziców nie rezygnuje z własnej pracy zawodowej, więc nie pobiera wynagrodzenia za bycie rodziną zastępczą, ale otrzymuje wsparcie finansowe na utrzymanie dziecka. W rodzinie zastępczej niezawodowej może przebywać nie więcej niż 3 dzieci równocześnie.

RODZINA ZASTĘPCZA ZAWODOWA

Powstaje, gdy jeden z rodziców decyduje się zrezygnować z pracy, by poświęcić swój czas na wychowywanie dzieci. Warunkiem koniecznym jest także ukończenie dodatkowego szkolenia dla rodziny zastępczej zawodowej. Rodzicielstwo zastępcze staje się wówczas zawodem, a więc oprócz pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka rodzina otrzymuje także wynagrodzenie oraz wsparcie finansowe na pokrycie kosztów utrzymania lokalu.  W rodzinie zastępczej zawodowej może przebywać nie więcej niż 3 dzieci równocześnie, chyba że istnieje potrzeba umieszczenia wspólnie większego rodzeństwa.

RODZINA ZASTĘPCZA ZAWODOWA SPECJALISTYCZNA

Powstaje, gdy jeden z rodziców decyduje się zrezygnować z pracy zawodowej, by poświęcić swój czas na wychowywanie dzieci wymagających szczególnej opieki i pielęgnacji, a więc dzieci z niedostosowaniem społecznym, z różnymi dysfunkcjami, problemami zdrowotnymi, a także małoletnich matek z dziećmi. Osoby pełniące funkcje zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej otrzymują wynagrodzenie z tego tytułu oraz środki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego dziecka.

POGOTOWIE RODZINNE

To jedna z form rodziny zastępczej zawodowej. Do pogotowia rodzinnego trafiają zazwyczaj dzieci z interwencji ze środowiska rodzinnego lub przywożone bezpośrednio po urodzeniu. Pogotowie rodzinne zajmuje się opieką zastępczą w wymiarze krótkoterminowym. Okres ten maksymalnie może trwać do 8 miesięcy lub do zakończenia postępowania sądowego o powrót dziecka do rodziny, przysposobienie czy też umieszczenie w rodzinnej pieczy zastępczej.

RODZINNY DOM DZIECKA

Rodzinny dom dziecka powstaje również na podstawie umowy o świadczenie usług. Warunkiem koniecznym jest posiadanie odpowiednich warunków mieszkaniowych pozwalających na przyjęcie od 4 do 8 dzieci. Osoba prowadząca otrzymuje wynagrodzenie, a także wsparcie finansowe na pokrycie kosztów utrzymania lokalu.

RODZINA POMOCOWA

Jest to rodzina czasowo sprawująca opiekę nad dzieckiem w przypadku niesprawowania jej przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, w szczególności w związku z wypoczynkiem, udziałem w szkoleniach lub pobytem w szpitalu oraz nieprzewidzianych trudności lub zdarzeń losowych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

image_pdfimage_print
Skip to content