Piecza zastępcza

W myśl ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, opieka zastępcza nad dzieckiem sprawowana jest zarówno w formie rodzinnej jak i instytucjonalnej.

Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej, organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest wyznaczona przez Starostę jednostka organizacyjna powiatu lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania.

W Powiecie Limanowskim Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej wyznaczone przez Starostę Limanowskiego Zarządzeniem Nr 147/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r.

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

  1. Rodzina zastępcza: spokrewniona (krewni wstępni lub rodzeństwo dziecka); niezawodowa (krewni i powinowaci oraz osoby niespokrewnione z dzieckiem); zawodowa, w tym pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego oraz specjalistyczna.
  2. Rodzinny dom dziecka.

 

Formy instytucjonalnej pieczy zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

  1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu – socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno – terapeutycznego, rodzinnego (powiat).
  2. Regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne (samorząd województwa).
  3. Interwencyjny ośrodek preadopcyjny (samorząd województwa).

 

Zgodnie z art. 193 i 194 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzice biologiczni zobowiązani są do ponoszenia odpłatności za pobyt ich dzieci w pieczy. Osoby te, to w przeważającej większości rodzice niezaradni życiowo, bezradni w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, żyjący poniżej kryterium dochodowego, a nawet w ubóstwie.

Uchwała odpłatnośćPOBIERZ PDF
image_pdfimage_print