Piecza zastępcza

Do pełnego i harmonijnego kształtowania swojej osobowości dziecko potrzebuje odpowiedniego środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i akceptacji – i to wszystko może zapewnić mu właśnie rodzina zastępcza. Tymczasowo opiekuje się i wychowuje dzieci, które zostały osierocone, odrzucone lub których rodzice biologiczni nie są w stanie zapewnić im bezpieczeństwa i opieki oraz prawidłowo realizować funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Rodzina zastępcza kieruje się dobrem dziecka i poszanowaniem jego praw, w szczególności prawa do: wiedzy o jego pochodzeniu, podtrzymywania kontaktu emocjonalnego z rodzicami i osobami bliskimi, poszanowania godności i ochrony przed wszelkimi formami przemocy. Intencją i założeniem opieki zastępczej jest jej tymczasowość, w związku z czym dziecko powinno przebywać w niej do momentu uregulowania sytuacji życiowej własnej rodziny lub sytuacji prawnej dziecka. Oczywiście nie można wykluczyć i takich sytuacji, gdzie dziecko pozostanie pod opieką rodziców zastępczych do momentu osiągnięcia pełnoletności lub usamodzielnienia.

Zasady funkcjonowania pieczy zastępczej reguluje Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.) – zwaną dalej Ustawą. W myśl art. 32 ust. 2 w/w Ustawy pieczę zastępczą organizuje powiat. Zarządzeniem Nr 147/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. Starosta Limanowski wyznaczył Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej na Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Tym samym w strukturze Centrum utworzono Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej corocznie od 2004 roku organizuje Integracyjne Spotkanie Rodzin Zastępczych, których celem jest integracja środowiska rodzin zastępczych  z Powiatu Limanowskiego.

Relacje ze spotkań: 2015 XII | 2016 XIII2017 XIV | 2018 XV | 2019 XVI


Zgodnie z art. 193 i 194 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzice biologiczni zobowiązani są do ponoszenia odpłatności za pobyt ich dzieci w pieczy. Osoby te, to w przeważającej większości rodzice niezaradni życiowo, bezradni w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, żyjący poniżej kryterium dochodowego, a nawet w ubóstwie. W związku z powyższym dopuszczalne jest umorzenie w całości lub w części, odroczenie terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Uchwała Nr XII/139/12 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 15 lutego 2012 r. w  sprawie: określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku  preadopcyjnym
POBIERZ PDF
Uchwała Nr III/38/15 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XII/139/12 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie określania szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnymPOBIERZ PDF

 

image_pdfimage_print