Prawa i obowiązki rodziny zastępczej

Rodzina zastępcza kieruje się dobrem dziecka przyjętego do rodziny i poszanowaniem jego praw w szczególności prawem  do:

 • wiedzy o swoim pochodzeniu,
 • podtrzymywania kontaktu z rodziną naturalną oraz z innymi osobami bliskimi, prawem dziecka do zachowania godności i ochrony przed wszelkimi formami przemocy.

Obowiązki:

 • uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy w Limanowej,
 • informowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej o każdej zmianie sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która ma wpływ na prawo do pobierania świadczenia pieniężnego wypłacanego przez tut. Centrum, w tym również przerwie w sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem,
 • przedstawianie co dwa lata zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • przedstawianie co dwa lata opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawionej przez psychologa, który posiada wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym,
 • współpraca z ośrodkiem adopcyjnym, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej,
 • poinformowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej rok przed osiągnięciem przez wychowanka pełnoletności, o konieczności ustanowienia opiekuna procesu usamodzielnienia,
 • uczestnictwo w ocenach sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz w ocenie rodziny zastępczej,
 • reprezentowania dziecka w dochodzeniu świadczeń przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb związanych z jego utrzymaniem, w tym m.in.: alimentów, renty rodzinnej i odszkodowawczej czy zasiłku pielęgnacyjnego z zastrzeżeniem jednak, że prawo to przysługuje tylko tym rodzinom, w których dziecko zostało umieszczone na mocy orzeczenia sądu opiekuńczego.

Ponadto, rodzina zastępcza ma obowiązek zapewnienia dziecku całodobowej opieki i wychowania, poprzez:

 • traktowanie dziecka w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej,
 • zapewnienie dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych,
 • zapewnianie kształcenia, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych,
 • zapewnianie rozwoju uzdolnień i zainteresowań,
 • zaspokajanie jego potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, społecznych oraz religijnych,
 • zapewnianie ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka,
 • umożliwianie kontaktu z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.

Rodzice zastępczy mają w szczególności prawo do:

 • uzyskania, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, szczegółowych informacji o przyjmowanym dziecku i jego sytuacji rodzinnej oraz zapewnienia, w miarę potrzeby, kontaktu z dzieckiem przed umieszczeniem go w tej rodzinie, a także informacji o specyficznych potrzebach dziecka, w tym o orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego czy udziału w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych oraz o konieczności objęcia dziecka pomocą profilaktyczno – wychowawczą lub resocjalizacyjną,
 • wsparcia ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w rozwiązywaniu zgłaszanych przez tę rodzinę problemów,
 • pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka, jednorazowej pomocy finansowej w związku z potrzebami przyjmowanego dziecka, w tym również dofinansowania do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania,
 • prawo do korzystania z pomocy wolontariuszy, których nabór prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej,
 • prawo do korzystania z poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego, szkoleń i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego,
 • prawo do korzystania ze specjalistycznego poradnictwa w tym rodzinnego, konsultacji dziecka w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie w Limanowej,
 • prawo do złożenia do Starosty zastrzeżeń do oceny rodziny zastępczej w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej oceny.
image_pdfimage_print
Skip to content