Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej!

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej do siedziby Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej, ul. Matki Boskiej Bolesnej 16, tel. 18 44-99-757.

ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM

Szczęśliwe dzieciństwo, bezwarunkowa miłość rodzica jest jak “parasol ochronny”, oddziałuje na nasze zachowanie i postrzeganie świata. “Parasol” ten staje się swoistą “tarczą” broniącą nas, niwelującą ból po porażkach i rozczarowaniach jakie każdy wielokrotnie napotyka na swojej drodze. Dzieci pozbawione miłości rodzicielskiej, a co za tym idzie dzieciństwa pełnego radosnych i beztroskich chwil, zostają “wyposażone na życie” w diametralnie inny sposób, otrzymują ciężki bagaż doświadczeń, który towarzyszy im przez całe życie. Zamiast oręża broniącego ich, umacniającego na każdym kroku, życie daje im poczucie niepewności, niższej wartości. Czy możemy coś zrobić! Dzieci te winny czerpać z głębokich zasobów dzieciństwa. Czy możemy ułatwić im okres dorastania? W sytuacji zagrożenia lub zaniedbania opieki nad dzieckiem ten obowiązek jest w dużej mierze realizowany poprzez rodzicielstwo zastępcze.

Aktualnie na terenie Powiatu Limanowskiego funkcjonuje około 80 rodzin zastępczych, w których przebywa ponad 100 dzieci. Jednakże potrzeby w tym zakresie są dużo większe. Dlatego nieustannie poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze.

Kim są rodzice zastępczy?

Rodzice zastępczy to zwykli ludzie, którzy na co dzień czynią niezwykłe rzeczy. Obdarzają miłością rodzicielską dzieci, które zostały jej pozbawione, przez co zasługują na szacunek i uznanie. Rodzina zastępcza ma na celu zapewnienie pomocy poprzez wychowanie dziecka, które częściowo lub całkowicie zostało pozbawione opieki rodzicielskiej (np. przeszkody natury prawnej).
Rodzina zastępcza nie różni się prawie od rodziny biologicznej. Stwarza ona dziecku możliwość zaspokojenia potrzeb biologicznych, psychicznych (bezpieczeństwa, miłości, przynależność, oparcia) oraz spełnia funkcje kulturowe (socjalizacja, przekazywanie tradycji) i funkcje ekonomiczne. Zapewnia możliwość właściwego rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego dziecka. Stwarza stabilne środowisko wychowawcze rekompensując w pewnej mierze braki z rodziny naturalnej.

Jak zostać rodziną zastępczą?

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:
– dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
– mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczy pospolitej Polskiej,
– korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
– nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
– wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu,
– nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim,
– zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Kwalifikacja kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej  przebiega w dwóch etapach:

I etap – wstępna kwalifikacja:

Zgłoszenie kandydatów – osoby ubiegające się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej mogą zgłosić się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem Internetu do Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej lub siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej (PCPR). Otrzymają wówczas informacje na temat rodzinnej pieczy zastępczej. W trakcie spotkania pracownicy PCPR:

  • zapoznają się z kandydatami na rodziców zastępczych,
  • informują ich o obowiązujących procedurach oraz warunkach jakie winni spełniać kandydaci na rodzinę zastępczą,
  • przedstawiają wykaz wymaganych dokumentów,
  • nakreślają specyfikę funkcjonowania rodziny zastępczej.

Warunkiem rozpoczęcia współpracy jest pisemny wniosek kandydatów złożony w PCPR.

Wstępna kwalifikacja ma na celu ocenę spełniania warunków kandydata na rodzinę zastępczą zgodnie z art. 42 ust. 1 i 2 oraz 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (zwanej dalej „ustawą”), tj. powierzenie funkcji rodziny zastępczej osobom, które:

1)  dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,

2)  nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,

3)  wypełniają obowiązek alimentacyjny,

4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,

5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

7) zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

8) pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,

9) w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tą rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów,

10) okoliczności, o których mowa w rozdz. II pkt. 4 ustala się na podstawie przeprowadzonej przez PCPR analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej oraz badania psychologicznego,

11) w sytuacji uzyskania przez kandydatów wstępnej akceptacji organizatora rodzinnej pieczy zastępczej otrzymują oni skierowanie na szkolenie dla przyszłych rodziców zastępczych (art. 43 ustawy),

12) spotkania szkoleniowe odbywają zgodnie z programem szkoleniowym zatwierdzonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Termin pierwszego spotkania jest ustalony przez pracowników PCPR o czym kandydaci są informowani. Terminy kolejnych spotkań, ustalane są wspólnie w grupach tematycznych,

13) kandydaci odbywają 10 godzin stażu w zawodowej rodzinie zastępczej działającej na terenie powiatu limanowskiego,

14) warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia szkolenia jest 100% obecność kandydatów na szkoleniu. W uzasadnionych przypadkach uwzględnia się jedną nieobecność na szkoleniu,

15) szkolenie kandydatów kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkolenia i wydawane jest przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,

16) szkolenie kandydatów spokrewnionych z dzieckiem, można prowadzić według indywidualnego planu szkolenia w zależności od potrzeb rodziny i dziecka.

II etap – kwalifikacja końcowa:

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej wydaje kandydatom ubiegającym się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka zaświadczenie kwalifikacyjne zawierające potwierdzenie ukończenia szkolenia.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej organizuje szkolenia dla rodzin zastępczych oraz spotkania integracyjne i okolicznościowe.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ DLA KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ W 2022 ROKU
image_pdfimage_print
Skip to content