Usamodzielnianie wychowanków pieczy zastępczej

Warunkiem przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki jest:

 • wskazanie przez osobę usamodzielnianą co najmniej rok przed osiągnięciem przez nią pełnoletności danych osobowych osoby, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia
 • złożenie indywidualnego programu usamodzielnienia na miesiąc przed osiągnięciem pełnoletności
 • złożenie wniosku o przyznanie pomocy

Opiekunem usamodzielnienia może zostać,  po wyrażeniu zgody:

 • jeden z rodziców zastępczych
 • dyrektor placówki rodzinnej
 • pracownik socjalny
 • wychowawca
 • psycholog
 • osoba wskazana przez osobę usamodzielnianą

Do zadań opiekuna usamodzielnienia należy:

 • zaznajomienie się z dokumentacja i droga życiową osoby usamodzielnianej
 • opracowanie wspólnie z osobą usamodzielnianą indywidualnego programu usamodzielnienia
 • ocena realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia oraz jego modyfikowanie
 • współpraca z rodziną osoby usamodzielnianą oraz ze środowiskiem lokalnym, zwłaszcza ze szkołą oraz gminą
 • opiniowanie wniosku o pomoc pieniężną na usamodzielnienie i pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki

Indywidualny program usamodzielnienia przygotowuje osoba usamodzielniana wraz z opiekunem usamodzielnienia przy współpracy właściwego do przyznania pomocy powiatowego centrum pomocy rodzinie biorąc pod uwagę sposób i formy :

 • współdziałania i wspierania osoby usamodzielnianej w kontaktach z rodziną i środowiskiem
 • uzyskania wykształcenia zgodnego z możliwościami i aspiracjami osoby usamodzielnianej
 • uzyskania kwalifikacji zawodowych
 • pomocy w ustaleniu uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego
 • osiedlenia się osoby usamodzielnianej w powiecie innym niż miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w placówce lub rodzinie zastępczej
 • pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych
 • podjęcia zatrudnienia
 • pomocy w uzyskaniu przysługujących świadczeń

Przygotowując indywidualny program usamodzielnienia, osoba usamodzielniana uwzględnia w nim plan podejmowanych działań wynikających z programu oraz termin ich realizacji.

 

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA STAJE SIĘ PODSTAWĄ PRZYZNANIA ŚWIADCZEŃ NA USAMODZIELNIENIE Z DATĄ PODPISANIA GO PRZEZ OSOBĘ USAMODZIELNIANĄ, OPIEKUNA USAMODZIELNIENIA ORAZ DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE.

Pomoc uzależniona jest od okresu przebywania w rodzinie zastępczej lub w niżej wymienionych placówkach.

Pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:

 • 3 lat – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną;
 • 1 roku – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.

 

UWAGA!

WYCHOWANEK OSIĄGAJĄCY PEŁNOLETNOŚĆ W RODZINIE ZASTĘPCZEJ LUB JEDNEJ Z W/W PLACÓWEK MA PRAWO POZOSTAWAĆ W RODZINIE/PLACÓWCE DO CZASU UKOŃCZENIA SZKOŁY JEDNAK NIE DŁUŻEJ NIŻ DO 25 R.Ż W TAKIM PRZYPADKU POMOCĄ Z TYTUŁU USAMODZIELNIENIA WYCHOWANEK ZOSTAJE OBJĘTY DOPIERO PO OPUSZCZENIU RODZINY LUB PLACÓWKI.

Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki osoba usamodzielniana składa do starosty właściwego do przyznania tej pomocy za pośrednictwem dyrektora powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego do przyznania tej pomocy ze względu na miejsce pobytu osoby usamodzielnianej.

Wysokość pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki,  pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i zagospodarowanie ustala się zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej.

Pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki – 681,00 zł stosownie do art. 146 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki przyznaje się na czas nauki , do czasu jej ukończenia , nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 lat.

W przypadku gdy osoba usamodzielniana kontynuuje naukę , pomoc pieniężną na usamodzielnienie wypłaca się po ukończeniu nauki.

Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla osoby:

 • opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną, niezawodową i zawodową rodzinę zastępcza
 • placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego lub rodzinnego
 • dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
 • dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

Wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi:

 • w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną – nie mniej niż 4486 zł, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat;
 • w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną:

– nie mniej niż 8968 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat

– nie mniej niż 4486 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat

– nie mniej niż 2244 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.

Pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona, w zależności od ustaleń indywidualnego programu usamodzielniania, jednorazowo lub w ratach, nie później jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia.

Pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia, w wysokości nie niższej niż 2039 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 4077 zł.

Pomoc na zagospodarowanie może być przyznana w formie rzeczowej.

OSOBY OTRZYMUJĄCE ŚWIADCZENIA, DODATKI, WYNAGRODZENIA ORAZ DOFINANSOWANIA DO WYPOCZYNKU, O KTÓRYCH MOWA W NINIEJSZYM, ROZDZIALE, ZWANE DALEJ „ŚWIADCZENIAMI PIENIĘŻNYMI”, SĄ OBOWIĄZANE NIEZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ ORGAN, KTÓRY PRZYZNAŁ ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE, O KAŻDEJ ZMIANIE ICH SYTUACJI OSOBISTEJ, DOCHODOWEJ I MAJĄTKOWEJ, KTÓRA MA WPŁYW NA PRAWO DO TYCH ŚWIADCZEŃ.

image_pdfimage_print
Skip to content