Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej różne obowiązki. Do jednego z ważniejszych zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja 3 – letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit zawodowych rodzin zastępczych (art. 180 ustawy).

Dotychczas Powiat Limanowski za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej realizował programy rozwoju pieczy zastępczej, które obowiązywały w latach 2012 – 2014, 2015 – 2017 oraz 2018 – 2020. Przedstawione w nich założenia obejmowały między innymi: rozwój i działania wspierające rodzinną pieczę zastępczą, zapewnienie jej właściwych warunków i środków finansowych oraz ograniczenie skali opieki instytucjonalnej, w szczególności ograniczenie liczby umieszczanych dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej. Ponadto, uwzględniały realizację celów i działania, które pozwalają przywrócić prawidłowe funkcjonowanie rodzin biologicznych, a dziecku umożliwią szybki powrót do środowiska rodzinnego.

Uchwałą nr XV/168/20 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 18 grudnia 2020 r. przyjęto do realizacji „Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2023”.
W/w Program jest kontynuacją dotychczas realizowanych działań. Składa się z części:
I. Zadania powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
II. Diagnoza systemu pieczy zastępczej w Powiecie Limanowskim
III. Roczne limity rodzinnych form pieczy zastępczej
IV. Cele i zadania Programu
V. Źródła finansowania Programu
VI. Realizatorzy i partnerzy Programu
VII. Beneficjenci Programu
VIII. Monitorowanie Programu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej zaprasza do zapoznania się z treścią “Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2023”.

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2023POBIERZ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej zachęca do zapoznania się ze „Sprawozdaniem Dyrektora z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej za 2022 r.” będącym podsumowaniem prowadzonej działalności w 2022 roku. Zadania z zakresu pieczy zastępczej stanowią rozdział 3 str. 31-59 ww. Sprawozdania.

Sprawozdanie Dyrektora z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej za 2022 r.
POBIERZ PDF

 

image_pdfimage_print
Skip to content