Prawa i obowiązki rodziców biologicznych

Prawa i obowiązki rodziców biologicznychZgodnie z art. 193 i 194 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzice biologiczni zobowiązani są do ponoszenia odpłatności za pobyt ich dzieci w pieczy. Osoby te, to w przeważającej większości rodzice niezaradni życiowo, bezradni w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, żyjący poniżej kryterium dochodowego, a nawet w ubóstwie. W związku z powyższym dopuszczalne jest umorzenie w całości lub w części, odroczenie terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Uchwała Nr XII/139/12 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 15 lutego 2012 r. w  sprawie: określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku  preadopcyjnymPOBIERZ PDF
Uchwała Nr III/38/15 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XII/139/12 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie określania szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnymPOBIERZ PDF

 

image_pdfimage_print
Skip to content