Świadczenia pieniężne

szczęśliwe dzieckoŚWIADCZENIE NA POKRYCIE KOSZTÓW UTRZYMANIA DZIECKA W R.Z.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, w wysokości:
1) 746 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
2) 1131 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

DODATEK W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego (zwany dalej „dodatkiem wychowawczym”), tj. 500 zł miesięcznie. Dodatek ten, w szczególności, powinien być przeznaczony na rozwój zainteresowań wychowanków placówki oraz zwiększanie ich szans edukacyjnych i rozwojowych.

WAŻNE!!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej zgodnie z art. 18 ust 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1981) informuje, iż od 01.01.2022 r. prawo do świadczenia wychowawczego na dzieci pozostające w pieczy zastępczej ustala i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jednakże rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczym, którzy wniosek o dodatek wychowawczy złożyli przed dniem 01.01.2022r., świadczenie będzie nadal wypłacane przez tut. urząd do dnia 31.05.2022 r.

Następny wniosek na kolejny okres będą Państwo składali w ZUS za pośrednictwem platformy PUE ZUS. Tut. Centrum będzie wydawało niezbędne zaświadczenie potwierdzające uprawnienia do ubiegania się o dodatek wychowawczy w PUE ZUS.

W razie pytań  i udzielenia więcej informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu (18) 33-37-827. Sprawę prowadzi: Barbara Wątroba.

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230


DODATEK DLA DZIECKA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek w wysokości 227 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.


INNE ŚWIADCZENIA

Rodziny zastępcze z terenu Powiatu Limanowskiego mogą ubiegać się o:
1) dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka;
2) świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo.

WYNAGRODZENIE RODZINY ZASTĘPCZEJ ZAWODOWEJ

Wysokość wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka w następujący sposób:

1. miesięczne wynagrodzenie brutto rodziny zastępczej zawodowej ustala się w kwocie nie niższej niż 105% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207);
2. miesięczne wynagrodzenie brutto prowadzącego rodzinny dom dziecka ustala się w kwocie nie niższej niż 110% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207);
3. miesięczne wynagrodzenie brutto rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego ustala się w kwocie nie niższej niż 124% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r.o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207).

  • Okres pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej oraz okres prowadzenia rodzinnego domu dziecka wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych.
  • Zawodowym rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka przysługuje m.in. prawo do 30 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku a także wynagrodzenie za pracę:

UWAGA! Osoby otrzymujące świadczenia, dodatki, wynagrodzenia oraz dofinansowania do wypoczynku, o których mowa powyżej (zwane „świadczeniami pieniężnymi”), są obowiązane niezwłocznie poinformować Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, o każdej zmianie ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która ma wpływ na prawo do tych świadczeń.

Wszelkie informacje o świadczeniach, dodatkach, wynagrodzeniach oraz dofinansowaniach można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, ul. Józefa Marka 9, pokój 142 lub pod numerem telefonu (18) 33 37 827.

image_pdfimage_print
Skip to content