Świadczenia pieniężne

szczęśliwe dzieckoŚWIADCZENIE NA POKRYCIE KOSZTÓW UTRZYMANIA DZIECKA W R.Z.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, w wysokości:
1) 899 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
2) 1361 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE  500+ DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje  świadczenie wychowawcze w wysokości  500 zł miesięcznie. Świadczenie to, w szczególności, powinno być przeznaczone na rozwój zainteresowań wychowanków oraz zwiększanie ich szans edukacyjnych i rozwojowych.

Od 01.06.2022r. świadczenie wychowawcze jest przyznawane i wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski będą Państwo składali w ZUS za pośrednictwem platformy PUE ZUS. Tut. Centrum będzie wydawało niezbędne zaświadczenie potwierdzające uprawnienia do ubiegania się o dodatek wychowawczy w PUE ZUS.

W razie pytań  i udzielenia więcej informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu (18) 33-37-827. Sprawę prowadzi: Barbara Wątroba.

Ważne!
Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego (tzw. 500+) zostanie podniesiona z 500 zł do 800 zł. Kwota ta zmieni się automatycznie, co oznacza, że nie trzeba składać dodatkowego wniosku. Świadczenie w nowej wysokości będzie wypłacane od stycznia 2024 r.

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230


DODATEK DLA DZIECKA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek w wysokości 274 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.


INNE ŚWIADCZENIA

Rodziny zastępcze z terenu Powiatu Limanowskiego mogą ubiegać się o:
1) dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka- raz w roku;
2) świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo.

WYNAGRODZENIE RODZINY ZASTĘPCZEJ ZAWODOWEJ

Wysokość wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka w następujący sposób:

1. miesięczne wynagrodzenie brutto rodziny zastępczej zawodowej ustala się w kwocie nie niższej niż 105% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 z poźn. zm.);
2. miesięczne wynagrodzenie brutto prowadzącego rodzinny dom dziecka ustala się w kwocie nie niższej niż 110% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 z późn. zm.);
3. miesięczne wynagrodzenie brutto rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego ustala się w kwocie nie niższej niż 124% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r.o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 z późn. zm.).

  • Okres pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej oraz okres prowadzenia rodzinnego domu dziecka wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych.
  • Zawodowym rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka przysługuje m.in. prawo do 30 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku a także wynagrodzenie za pracę:

UWAGA! Osoby otrzymujące świadczenia, dodatki, wynagrodzenia oraz dofinansowania do wypoczynku, o których mowa powyżej (zwane „świadczeniami pieniężnymi”), są obowiązane niezwłocznie poinformować Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, o każdej zmianie ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która ma wpływ na prawo do tych świadczeń.

Wszelkie informacje o świadczeniach, dodatkach, wynagrodzeniach oraz dofinansowaniach można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, ul. Józefa Marka 9, pokój 142 lub pod numerem telefonu (18) 33 37 827.

image_pdfimage_print
Skip to content