Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY UTWORZONY NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2018 R. O SOLIDARNOŚCIOWYM FUNDUSZU WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

NAZWA ZADANIA: PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” – DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO EDYCJA 2024

WARTOŚĆ FINANSOWANIA: 1 153 620,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 1 153 620,00 ZŁ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej przystąpiło do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Główny cel zadania:

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta (jako formy ogólnodostępnego wsparcia) dla:

 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Cel szczegółowy zadania:

Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta we:

 • wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej,
 • wsparciu uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,
 • wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
 • wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu  osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Grupa docelowa zadania:

Odbiorcą środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania jest Powiat Limanowski.

Bezpośrednimi odbiorcami są mieszkańcy Powiatu Limanowskiego:

 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Programem objętych zostanie 60 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Limanowskiego.

Działania w ramach zadania:

Efektem realizacji zadania będzie m.in. skorzystanie przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Więcej informacji o Programie „Asystent osobisty osoby z  niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 można znaleźć >>TUTAJ<<
EDYCJA 2023 – ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

loga Rzeczypospolitej Polskiej

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY UTWORZONY NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2018 R. O SOLIDARNOŚCIOWYM FUNDUSZU WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ZADANIE PN. „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2023

WARTOŚĆ FINANSOWANIA: 1 222 335,36 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 1 222 335,36 ZŁ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej przystąpiło do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Główny cel zadania:

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta (jako formy ogólnodostępnego wsparcia) dla:

 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Cel szczegółowy zadania:

Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu  osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Grupa docelowa zadania:

Odbiorcą środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania jest Powiat Limanowski.

Bezpośrednimi odbiorcami są mieszkańcy Powiatu Limanowskiego:

 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Programem objętych zostanie 56 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Limanowskiego.

Działania w ramach zadania:

Efektem realizacji zadania będzie m.in. skorzystanie przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Więcej informacji o Programie “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 można znaleźć >>TUTAJ<<

Nabór do programu prowadzony będzie w okresie: 13.03.2023 r. – 17.03.2023 r.

W celu ubiegania się o przyznanie usług w ramach Programu należy złożyć w tut. Centrum następujące dokumenty:

KARTA ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

KLAUZULA INFORMACYJNA PCPR

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO MINISTERSTWO

AUTODIAGNOZA POTRZEB

Do Zgłoszenia należy dołączyć kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności oraz w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej – kserokopię zaświadczenia lub wyroku Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA! Złożenie dokumentów nie jest równoznaczne z przyznaniem usług Asystenta !

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej informuje, że w pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski osób niepełnosprawnych, które wskażą osobę do pełnienia funkcji Asystenta.

Kto może być Asystentem?

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
 2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
 3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem. Asystentem nie może być opiekun prawny oraz osoba faktycznie zamieszkująca razem z uczestnikiem programu

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.
EDYCJA 2022 – ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

loga Rzeczypospolitej Polskiej

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY UTWORZONY NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2018 R. O SOLIDARNOŚCIOWYM FUNDUSZU WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ZADANIE PN. „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2022

WARTOŚĆ FINANSOWANIA: 1 384 497 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 1 384 497 ZŁ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej realizuje program pn. „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022

Główny cel zadania:

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta (jako formy ogólnodostępnego wsparcia) dla:

 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Cel szczegółowy zadania:

Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu  osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Grupa docelowa zadania:

Odbiorcą środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania jest Powiat Limanowski.

Bezpośrednimi odbiorcami są mieszkańcy Powiatu Limanowskiego:

 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Programem objęte zostaną 52 osoby niepełnosprawne z terenu Powiatu Limanowskiego.

Działania w ramach zadania:

Efektem realizacji zadania będzie m.in. skorzystanie przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 

Więcej informacji o Programie “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 można znaleźć >> TUTAJ<<

KARTA ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

UZUPEŁNIENIE DO KARTY ZGŁOSZENIA

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA RODO

image_pdfimage_print
Skip to content