Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny

UWAGA!

Informujemy, że zgodnie z wymaganiami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z dniem 1 stycznia 2022 r. zmieniają się druki wniosków o dofinansowanie z PFRON oraz sposób składania wniosków.

Wnioski powinny być składane przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) –> STRONA LOGOWANIA SOW

W celu złożenia wniosku potrzebne jest posiadanie adresu e-mail i darmowego profilu zaufanego!Dlaczego warto posiadać profil zaufany? Co można załatwić za pośrednictwem profilu zaufanego?

Wykorzystując darmowy System SOW można złożyć elektroniczny wniosek również w dzień wolny od pracy, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Kontakt z bezpłatną infolinią: 800 889 777 (czynna w dni robocze, godziny 9.00 – 17.00).


Kto może ubiegać się o pomoc?

Z tej formy pomocy mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, tj. takie osoby, które posiadają ważne jedno z niżej wymienionych orzeczeń:

 • o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego, lekkiego),
 • o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia (traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności),
 • o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji
 • o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • o całkowitej niezdolności do pracy,
 • o częściowej niezdolności do pracy,
 • o I, II lub III grupy inwalidów,
 • o długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed 1 stycznia 1998 r., z tym że osoby którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, traktuje się jako zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności, pozostałe osoby traktuje się jako zaliczone do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Wysokość oraz zasady przyznawania dofinansowania

Osoba niepełnosprawna może uzyskać dofinansowanie do zakupu sprzętu zleconego przez lekarza.

Wysokość dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego uzależniona jest od liczby uzyskanych punktów w karcie oceny wniosku, jednak nie więcej niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Wysokość dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego:
a) liczba zdobytych punktów w karcie oceny wniosku do 70 – wysokość dofinansowania do 50% wartości sprzętu oraz nie więcej niż kwota wnioskowana. maksymalna wysokość dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 2 000,00 złotych (łączna wysokość dofinansowania).
b) liczba zdobytych punktów w karcie oceny wniosku powyżej 70 – wysokość dofinansowania do 60% wartości sprzętu oraz nie więcej niż kwota wnioskowana. maksymalna wysokość dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 2 500,00 złotych (łączna wysokość dofinansowania).

Przy przyznawaniu dofinansowania bierze się pod uwagę najniższą ofertę cenową z zastrzeżeniem ust. 6.

Pracownik Centrum dokona weryfikacji złożonych ofert cenowych z cenami obowiązującymi na rynku.

W przypadku stwierdzenia dużych rozbieżności cenowych, dofinansowanie zostanie przyznane uwzględniwszy ceny rynkowe danego rodzaju sprzętu.

W szczególnych i uzasadnionych przypadkach decyzję o zwiększeniu dofinansowania podejmuje Zarząd Powiatu Limanowskiego.

W przypadku kończących się środków pozostała ich część może zostać wykorzystana na udzielanie dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Centrum.

UWAGA!

Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny nie może obejmować kosztów realizacji przed przyznaniem środków i zawarciem umowy.

Do wniosku o dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego należy dołączyć wymagane dokumenty:

 • kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, w przypadku dzieci do lat 16 orzeczenie o niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
 • zaświadczenie lekarskie wydane dla potrzeb dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (do pobrania poniżej),
 • dokument potwierdzający przewidywany koszt realizacji zadania, specyfikacja cenowa (co najmniej 2 sprzedawców, dopuszcza się ofertę internetową);
 • klauzulę informacyjną (do pobrania poniżej),
 • w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej – zaświadczenie lub wyrok Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego.

Miejsce składania wniosku:

 • Wnioski powinny być składane przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). Link do strony: https://sow.pfron.org.pl/logowanie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15-15:15.
 • Punkt Zamiejscowy w Mszanie Dolnej, ul. Spadochroniarzy 6, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15-15:15 (Miasto i Gmina Mszana Dolna, Gmina Niedźwiedź, Gmina Jodłownik)
 • Wnioski można również wysyłać pocztą na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa.

Wnioski rozpatrywane są po otrzymaniu funduszy z PFRON, przez cały rok, do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel.

Dokumenty do pobrania:

Procedury udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny_2024POBIERZ PDF
Wniosek o dofinansowanie osobie niepełnosprawnej ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (klauzula informacyjna)_2024POBIERZ PDF
Zaświadczenie lekarskie_2024POBIERZ PDF

 

image_pdfimage_print
Skip to content