Likwidacja barier w komunikowaniu się

Kto może ubiegać się o pomoc?

Z tej formy pomocy mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, tj. takie osoby, które posiadają ważne jedno z niżej wymienionych orzeczeń:

 • o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego, lekkiego),
 • o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia (traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności),
 • o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji,
 • o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • o całkowitej niezdolności do pracy,
 • o częściowej niezdolności do prac,
 • o I, II lub III grupy inwalidów,
 • o długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed 1 stycznia 1998r, z tym że osoby którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, traktuje się jako zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności, pozostałe osoby traktuje się jako zaliczone do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Warunki przyznania pomocy

O dofinansowanie zakupu urządzeń (wraz z montażem) lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się, ze środków finansowych PFRON mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • mają trudności w komunikowaniu się, potwierdzone (jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu) aktualnym zaświadczeniem lekarskim,
 • posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego – jeśli taka zgoda jest potrzebna,
 • nie mają zaległości wobec Funduszu,
 • w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie były stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po ich stronie,
 • w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie korzystały z dofinansowania ze środków Funduszu do likwidacji barier w komunikowaniu się.

Do wniosku o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się należy dołączyć wymagane dokumenty:

 • kserokopię ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego ZUS, KIZ albo KRUS wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r.;
 • zaświadczenie lekarskie zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności, wypełnione czytelnie w  języku  polskim (ważne 3 miesiące od daty wystawienia);
 • oferty cenowe (co najmniej dwóch sprzedawców) wnioskowanego sprzętu lub urządzenia (dopuszcza się oferty internetowe);
 • w przypadku wnioskowania o zakup komputera/laptopa/tabletu wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem dla dziecka konieczne jest dołączenie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • w przypadku wnioskowania o zakup szkieł do okularów konieczne jest dostarczenie zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza specjalistę lub zlecenia na zakup szkieł.

Wysokość dofinansowania kosztów likwidacji barier uzależniona jest od liczby uzyskanych punktów w karcie oceny wniosku jednak nie więcej niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia:

a) Liczba uzyskanych punktów w karcie oceny wniosku do 70 – wysokość dofinansowania do 70 % wartości urządzeń oraz nie więcej niż kwota wnioskowana. Maksymalna wysokość dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 6 500,00 zł;
b) Liczba uzyskanych punktów w karcie oceny wniosku powyżej 70 – wysokość dofinansowania do 95% wartości urządzeń oraz nie więcej niż kwota wnioskowana. Maksymalna wysokość dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 8 500,00 zł.

Wyznacza się limit dofinansowania do następujących sprzętów/urządzeń:

1) Dla osób niepełnosprawnych ze znacznym, umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym, którzy mają trudności w komunikowaniu się – osoby niewidome:
a) Do zakupu laptopa/tabletu do 1 600,00 zł,
b) Do zakupu telefonu komórkowego do 1 600,00 zł.
2) Dla dzieci w wieku szkolnym, które mają znaczne problemy w komunikowaniu się: do zakupu laptopa/tabletu do 1 600,00 zł.
3) Do zakupu systemu „Cyber oka” do 17 000,00 zł,
4) Do zakupu szkieł do okularów (dla osób posiadających wadę wzroku wynoszącą „-8”, „+8” dioptrii lub więcej) do 1 szkła max. 350,00 zł.

W 2023 r. dofinansowanie do zakupu laptopa/tabletu i telefonu komórkowego będzie przyznawanie wyłącznie osobom niewidomym. Dofinansowanie do zakupu laptopa/tabletu będzie przyznawane dzieciom realizującym obowiązek szkolny, które mają znaczne problemy w komunikowaniu się co zostało potwierdzone opinią specjalisty (logopeda, otolaryngolog/laryngolog).

Miejsce składania wniosku:

 • elektronicznie przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). Link do strony: https://sow.pfron.org.pl/logowanie
 • w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa – od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15-15:15
 • w siedzibie Punktu Zamiejscowego PCPR w Mszanie Dolnej ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna – od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15-15:15
 • pocztą tradycyjną na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej oraz Punktu Zamiejscowego w Mszanie Dolnej

Wnioski rozpatrywane są po otrzymaniu funduszy z PFRON, przez cały rok, do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel.

Dokumenty do pobrania:

Procedury udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych_2023POBIERZ PDF
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się (klauzula informacyjna)_2024POBIERZ PDF
Zaświadczenie lekarskie_2024POBIERZ PDF
Oferta cenowa na wnioskowany sprzęt_2024POBIERZ PDF

 

image_pdfimage_print
Skip to content