Likwidacja barier w komunikowaniu się

Kto może ubiegać się o pomoc?

Z tej formy pomocy mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, tj. takie osoby, które posiadają ważne jedno z niżej wymienionych orzeczeń:

 • o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego, lekkiego),
 • o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia (traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności),
 • o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji,
 • o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • o całkowitej niezdolności do pracy,
 • o częściowej niezdolności do prac,
 • o I, II lub III grupy inwalidów,
 • o długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed 1 stycznia 1998r, z tym że osoby którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, traktuje się jako zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności, pozostałe osoby traktuje się jako zaliczone do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Warunki przyznania pomocy

O dofinansowanie zakupu urządzeń (wraz z montażem) lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się, ze środków finansowych PFRON mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • mają trudności w komunikowaniu się, potwierdzone (jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu) aktualnym zaświadczeniem lekarskim,
 • posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego – jeśli taka zgoda jest potrzebna,
 • nie mają zaległości wobec Funduszu,
 • w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie były stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po ich stronie,
 • w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie korzystały z dofinansowania ze środków Funduszu do likwidacji barier w komunikowaniu się.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania likwidacji barier wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Przy przyznaniu dofinansowania bierze się najniższą ofertę cenową. Wnioskodawca zobowiązany jest do udokumentowania posiadania środków własnych w wysokości stanowiącej minimum 5% kosztów przedsięwzięcia będącego przedmiotem dofinansowania.

Wyznacza się limit dofinansowania do następujących urządzeń:

Lp.Nazwa sprzętuLimit dofinansowaniaUwagi
1.LAPTOP/NOTEBOOK/KOMPUTER1 500,00 złDzieci uczące się tokiem indywidualnym,
osoby głuche, osoby niewidome/niedowidzące (znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności)
SPECJALISTYCZNE OPROGRAMOWANIE400,00 zł
2.TABLET400,00 zł
SPECJALISTYCZNE OPROGRAMOWANIE400,00 zł

 

Do wniosku o dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego należy dołączyć wymagane dokumenty:

 • kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, w przypadku dzieci do lat 16 orzeczenie o niepełnosprawności (oryginał do wglądu);
 • aktualne zaświadczenie lekarskie dotyczące zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
 • zaświadczenie lekarskie zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności, wypełnione czytelnie w języku polskim (jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu),
 • oferty cenowe (co najmniej dwóch sprzedawców) wnioskowanego sprzętu lub urządzenia (dopuszcza się ofertę internetową).
 • oświadczenie o wysokości dochodów ( netto) wnioskodawcy i osób zamieszkałych
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • pełnomocnictwo (w przypadku gdy wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej składa przedstawiciel ustawowy, prawny opiekun ustanowiony postanowieniem sądu lub pełnomocnik).

Miejsce składania wniosku:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15-15:15.

Wnioski można również wysyłać pocztą na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa.

Wnioski rozpatrywane są po otrzymaniu funduszy z PFRON, przez cały rok, do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel.

Dokumenty do pobrania:

Procedury udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 2020POBIERZ PDF
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się 2020POBIERZ PDF

 

image_pdfimage_print
Skip to content