Likwidacja barier architektonicznych

DrzewoKTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POMOC:

Z tej formy pomocy mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, tj. takie osoby, które posiadają ważne jedno z niżej wymienionych orzeczeń:

 • o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego, lekkiego),
 • o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia (traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności),
 • o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji,
 • o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • o całkowitej niezdolności do pracy,
 • o częściowej niezdolności do prac,
 • o I, II lub III grupy inwalidów,
 • o długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed 1 stycznia 1998 r., z tym że osoby którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, traktuje się jako zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności, pozostałe osoby traktuje się jako zaliczone do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

WARUNKI PRZYZNANIA POMOCY:

O dofinansowanie likwidacji barier, jeżeli ich likwidacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich jeżeli:

 • mają trudności w poruszaniu się, co jest potwierdzone aktualnym, ważnym 3 miesiące od daty wystawienia, zaświadczeniem lekarskim;
 • są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują;
 • nie mają zaległości wobec Funduszu;
 • w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie były stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu i rozwiązanej z przyczyn leżących po ich stronie.

Wysokość oraz zasady przyznawania dofinansowania:

W 2024 r. dofinansowanie w ramach likwidacji barier architektonicznych będzie przeznaczone dla osób:
a) z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich,
b) z chorobami neurologicznymi, których następstwem jest konieczność korzystania w najbliższym czasie z wózka inwalidzkiego.

Osoba niepełnosprawna, może uzyskać dofinansowanie do zakupu/wykonania urządzeń, robót lub innych czynności zleconych przez lekarza.

Wysokość dofinansowania likwidacji barier uzależniona jest od liczby uzyskanych punktów w karcie oceny wniosku jednak nie więcej niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia z zastrzeżeniem ust. 4:
a) Liczba uzyskanych punktów w karcie oceny wniosku do 70 – wysokość dofinansowania do 70 % wartości urządzeń/robót oraz nie więcej niż kwota wnioskowana. Maksymalna wysokość dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 28 000,00 zł (łączna wysokość dofinansowania wraz z montażem),
b) Liczba uzyskanych punktów w karcie oceny wniosku powyżej 70 – wysokość dofinansowania do 95% wartości urządzeń/robót oraz nie więcej niż kwota wnioskowana. Maksymalna wysokość dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 30 000,00 zł (łączna wysokość dofinansowania wraz z montażem).

Wyznacza się limit dofinansowania do następujących urządzeń, robót lub innych czynności:
a) Budowy/ montażu pochylni wraz z dojściem do konstrukcji, zapewniającą samodzielny dojazd wózkiem inwalidzkim do pomieszczeń budynku (dojście do pochylni może być kwalifikowane tylko po wcześniejszej opinii jednostki przyznającej dofinansowanie i dotyczy tylko niezbędnej infrastruktury zapewniającej dostęp do pochylni) do 8 000,00 zł,
b) wymiany i montaż drzwi wejściowych o szerokości w świetle minimum 90 cm (z zastrzeżeniem, iż pochylnia będzie połączona z drzwiami wejściowymi) do 2 000,00 zł,
c) wymiany i montaż drzwi wewnętrznych o szerokości w świetle minimum 90 cm, do łącznej wysokości 2 500,00 zł,
d) wymiany okien na drzwi balkonowe (w sytuacji zlokalizowania pochylni w miejscu innym niż wskazane w ust. 4 pkt b) do 2 000,00 zł,
e) montażu windy/dźwigu/platformy pionowej do 25 000,00 zł.

Dofinansowaniu nie podlegają prace o charakterze remontowo – wykończeniowym, które nie mają wpływu na poprawę funkcjonowania osoby niepełnosprawnej, a stanowią podniesienie estetyki pomieszczeń.

Wnioskodawca zobowiązany jest, w zależności od rodzaju zadania, powierzać wykonanie budowy lub robót budowlanych wybranemu przez siebie podmiotowi, z zastrzeżeniem udzielenia gwarancji na wykonane prace oraz zachowania terminu ich wykonania, określonego w umowie ze Starostą Limanowskim. Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania wykonawcy.

DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH NALEŻY DOŁĄCZYĆ WYMAGANE DOKUMENTY:

 • kserokopię ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego ZUS, KIZ albo KRUS wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r.;
 • zaświadczenie lekarskie zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności, wypełnione czytelnie w  języku  polskim (ważne 3 miesiące od daty wystawienia);
 • udokumentowana informacja potwierdzająca, że wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości albo posiada zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkuje,
 • wycenę materiałów i robocizny.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU:

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15-15:15.
 • Punkt Zamiejscowy w Mszanie Dolnej, ul. Spadochroniarzy 6, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15-15:15 (Miasto i Gmina Mszana Dolna, Gmina Niedźwiedź, Gmina Jodłownik)
 • Wnioski można również wysyłać pocztą na adres:
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa (Miasto Limanowa, Gmina Limanowa, Gmina Dobra, Gmina Kamienica, Gmina Laskowa, Gmina Łukowica, Gmina Słopnice, Gmina Tymbark);
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, Punkt Zamiejscowy w Mszanie Dolnej, ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna (Miasto i Gmina Mszana Dolna, Gmina Niedźwiedź, Gmina Jodłownik).

Wnioski rozpatrywane są po otrzymaniu funduszy z PFRON, przez cały rok, do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Procedura udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych_2024POBIERZ PDF
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych (klauzula informacyjna)_2024POBIERZ PDF
Zaświadczenie lekarskie_2024POBIERZ PDF
Wycena materiałów i robocizny_2024POBIERZ PDF
image_pdfimage_print
Skip to content