Turnusy rehabilitacyjne

UWAGA!

Informujemy, że zgodnie z wymaganiami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z dniem 1 stycznia 2022 r. zmieniają się druki wniosków o dofinansowanie z PFRON oraz sposób składania wniosków.

Wnioski powinny być składane przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) –> STRONA LOGOWANIA SOW

W celu złożenia wniosku potrzebne jest posiadanie adresu e-mail i darmowego profilu zaufanego!Dlaczego warto posiadać profil zaufany? Co można załatwić za pośrednictwem profilu zaufanego?

Wykorzystując darmowy System SOW można złożyć elektroniczny wniosek również w dzień wolny od pracy, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Kontakt z bezpłatną infolinią: 800 889 777 (czynna w dni robocze, godziny 9.00 – 17.00).


Turnus rehabilitacyjny to zorganizowana forma aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, miedzy innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

1. Tryb składania i rozpatrywania wniosków

W 2024 r. pierwszeństwo w uzyskaniu dofinasowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym mają:
1) dzieci do 16 roku życia, które nie korzystały z dofinasowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w roku poprzednim,
2) osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym, które nie korzystały z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w roku poprzednim,
3) młodzież w wieku 16-24 lat ucząca się i niepracująca, która nie korzystała z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w roku poprzednim,
4) osoby niepełnosprawne z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym, które nie korzystały z uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w roku poprzednim.

2. Wysokość oraz zasady przyznawania dofinansowania

Wysokość dofinansowania wynosi:
1) 30 % przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;
2) 27 % przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
3) 25 % przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności;
4) 20 % przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;
5) 20 % przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

Wysokość dofinansowania w 2024 r. zostaje pomniejszona o 20% kwot o których mowa w ust. 1.

W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej, dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie pobytu jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym może zostać podwyższone do wysokości 40 % przeciętnego wynagrodzenia. Podwyższenie dofinansowania pobytu opiekuna może nastąpić, jeżeli opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną lub osoba ta ponosi koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie.

Osoba niepełnosprawna, która ma trudną sytuację materialną może starać się o zwiększone dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym składając w tej sprawie pisemną prośbę do Centrum.

Centrum zwraca się z prośbą do ośrodka pomocy społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej, która zwróciła się o zwiększenie dofinansowania do turnusu o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego u osoby niepełnosprawnej ubiegającej się o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego.

Ze środków Funduszu nie może być dofinansowane uczestnictwo w turnusie finansowanym w części lub w całości na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia lub o systemie ubezpieczeń społecznych albo o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Dofinansowanie może być wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało przyznane.

3. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem, że:

    1) została skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje,
    2) w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu,
    3) weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonym przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej,
    4) wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów,
    5) będzie uczestniczył w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała,
    6) nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu,
    7) złoży oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu na członka rodziny i liczbie osób pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym,
    8) w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.
    9) Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważnym oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna, pod warunkiem, że:
    10) wniosek lekarza zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna;
    11) opiekun:

  1. nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,
  2. nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,
  3. ukończył 18 lat albo ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

4. Do wniosku o dofinansowanie dołącza się:

  1. kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, w przypadku dzieci do lat 16 orzeczenie o niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
  2. wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny (do pobrania poniżej),
  3. klauzulę informacyjną (do pobrania poniżej),
  4. w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej – skan zaświadczenia lub wyroku Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego,
  5. w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy przez pełnomocnika – skan pełnomocnictwa (do pobrania poniżej).
Procedura udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym osób niepełnosprawnych i ich opiekunów_2024POBIERZ PDF
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny, klauzula informacyjna, pełnomocnictwo)_2024POBIERZ PDF
Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny_2024
POBIERZ PDF
image_pdfimage_print
Skip to content