Aktywny samorząd – Moduł I

napis logo aktywny samorząd Moduł I

W roku 2022 nadal można składać wnioski przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) – bez straty czasu, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier! STRONA LOGOWANIA SOW

Wykorzystując darmowy System SOW (sow.pfron.org.pl) można złożyć elektroniczny wniosek również w dzień wolny od pracy, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

Potrzebujesz zaledwie posiadać darmowy profil zaufany! Dlaczego warto posiadać profil zaufany? Co można załatwić za pośrednictwem profilu zaufanego?

Zapraszamy do kontaktu z bezpłatną infolinią: 800 889 777 (czynna w dni robocze, godziny 9.00 – 17.00).

Dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2022 roku stanowiący Załącznik do uchwały nr 16/2022 Zarządu PFRON z dnia 8 lutego 2022 r.uchwały nr 2/2021 Zarządu PFRON z dnia 11 stycznia 2021 r.  określa moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2022 roku, maksymalne kwoty dofinansowań oraz warunki przyznania dofinansowań.

Wnioski w ramach Modułu I są przyjmowane od 1 marca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Osoba niepełnosprawna w ramach Modułu I może starać się o dofinansowanie do:

 • oprzyrządowania do samochodu,
 • prawa jazdy,
 • sprzętu elektronicznego wraz z oprogramowaniem,
 • szkolenia komputerowego,
 • protezy (co najmniej na III poziomie jakości),
 • wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
 • skutera inwalidzkiego,
 • oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
 • utrzymanie sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
 • utrzymanie sprawności technicznej posiadanego wózka elektrycznego lub skutera inwalidzkiego,
 • utrzymanie sprawności technicznej protezy (co najmniej na III poziomie jakości)
 • kosztów opieki nad osobą zależną.

W 2022 roku będą realizowane poniższe obszary (A, B, C, D) i zadania:

OBSZAR A

LIKWIDACJA BARIERY TRANSPORTOWEJ

 • Zadanie 1 i 4: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Zadanie 2 i 3: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy z wyłączeniem kategorii A, A1, A2, AM.
 • Maksymalne kwoty dofinansowania:
  • w Zadaniu nr 1 – 10.000 zł, z czego na zakup siedziska/fotelika 6.000 zł
  • w Zadaniu nr 2 i 3 – koszty kursów i egzaminów: 2.100 zł i 3.500 zł, w tym:
   • dla pozostałych kosztów – 800 zł
   • dla kosztów usług tłumacza migowego – 500 zł
  • w Zadaniu nr 4 – 4.000 zł

WNIOSKI DO POBRANIA:

WNIOSEK A1 – Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową Obszar A – Zadanie nr 1 pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

WNIOSEK A2, A3 – Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową Obszar A – Zadanie nr 2 lub 3 pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

WNIOSEK A4 – Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową Obszar A – Zadanie nr 4 pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

Nr 1 – Oświadczenie do wniosku (dot. A1, A4)

Nr 1 – Oświadczenie do wniosku (dot. A2, A3)

Nr 2 – Zaświadczenie lekarskie (dot. A1, A2)

Nr 2 – Zaświadczenie lekarskie (dot. A 4)

Nr 3 – Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych – do zapoznania się

Nr 4 – Oświadczenie o wysokości dochodów (obowiązuje Wnioskodawców składających wniosek w wersji papierowej)

INNE ZAŁĄCZNIKI:

 • swoje (lub dziecka) orzeczenie o niepełnosprawności,
 • akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka,
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
 • dwie oferty cenowe od dwóch różnych sprzedawców (dopuszcza się ofertę internetową)
 • kopia zaświadczenia wydanego przez lekarza uprawnionego do badań kierowców, potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami – jeśli dotyczy
 • dodatkowe załączniki np. faktury dotyczące poniesienia kosztów za kurs prawa jazdy, egzaminów, dojazdów na kurs, wyżywienia lub zakwaterowania w czasie kursu – jeśli dotyczy
 • dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest właścicielem lub współwłaścicielem samochodu jeśli dotyczy
 • umowa użytkowania, najmu, użyczenia, dzierżawy itp. samochodu – jeśli dotyczy
 • w przypadku kształcenia lub realizacji obowiązku szkolnego – zaświadczenie potwierdzające
 • w przypadku zatrudnienia – zaświadczenie o zatrudnieniu
 • w przypadku podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub wolontariatu lub aktywnego poszukiwania pracy lub działania na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, itp. – zaświadczenie z trzech ostatnich lat
 • dodatkowe uzasadnienie udzielenia pomocy do uzasadnienia we wniosku – jeśli dotyczy

Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie:

 1. skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW,
 2. kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.


OBSZAR B

LIKWIDACJA BARIER W DOSTĘPIE DO UCZESTNICZENIA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM

 • Zadanie 1, 3 i 4: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Zadanie 5: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu.
 • Maksymalne kwoty dofinansowania:
  • w Zadaniu nr 1:
   • dla osoby niewidomej – 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15.000 zł,
   • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł,
   • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 7.000 zł,
  • w Zadaniu nr 2:
   • dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
   • dla osób z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000 zł,
   • dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,

(z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia).

  • w Zadaniu nr 3 – 7.500 zł,
  • w Zadaniu nr 4 – 4.000 zł,
  • w Zadaniu nr 5 – 1.500 zł.

WNIOSKI:

WNIOSEK B1, B3, B4 – Moduł I – Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych lub narządu wzroku lub narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy)

WNIOSEK B2 – Moduł I – Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

WNIOSEK B5 – Moduł I – Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:

Nr 1 – Oświadczenie do wniosku (dot. B1, B3, B4)

Nr 1 – Oświadczenie do wniosku (dot. B2)

Nr 1 – Oświadczenie do wniosku (dot. B5)

Nr 2 – Zaświadczenie lekarskie (dot. B1) – osoby z dysfunkcja narządu wzroku

Nr 2 – Zaświadczenie lekarskie (dot. B1) dla osób z dysfunkcją narządu ruchu

Nr 2a – Zaświadczenie lekarskie (dot. B1) – osoby z dysfunkcja narządu wzroku – osoba do 16 r.ż.

Nr 2 – Zaświadczenie lekarskie (dot. B3) z dysfunkcja narządu wzroku w stopniu umiarkowanym

Nr 2 – Zaświadczenie lekarskie (dot. B4) dorosłe i do 16 r.ż. z dysfunkcją narządu słuchu

Nr 3 – Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych – do zapoznania się

Nr 4 – Oświadczenie o wysokości dochodów (obowiązuje Wnioskodawców składających wniosek w wersji papierowej)

INNE ZAŁĄCZNIKI:

 • swoje lub dziecka orzeczenie o niepełnosprawności (dziecka – nie dotyczy osoby z dysfunkcją narządu wzroku z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności),
 • akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka (nie dotyczy osoby z dysfunkcją narządu wzroku z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności),
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
 • zaświadczenie lekarskie w przypadku osób do 16 roku życia – lekarz specjalista (druki załączone we wzorach druków),
 • zaświadczenie lekarskie lekarza specjalisty (druk załączony we wzorach druków) – osoba z dysfunkcją narządu ruchu ze znacznym stopniem niepełnosprawności (dot. B1),
 • fakultatywnie zaświadczenie lekarza specjalisty (druki załączone we wzorach druków) – osoba z dysfunkcją obu kończyn górnych lub narządu wzroku ze znacznym stopniem niepełnosprawności, gdy dysfunkcja nie jest przyczyną wydania orzeczenia dot. niepełnosprawności, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń,
 • fakultatywnie zaświadczenie lekarza specjalisty (druki załączone we wzorach druków) – osoba z dysfunkcją narządu wzroku z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, gdy dysfunkcja nie jest przyczyną wydania orzeczenia dot. niepełnosprawności, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń,
 • fakultatywnie zaświadczenie lekarza specjalisty (druki załączone we wzorach druków) – osoba z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, gdy dysfunkcja nie jest przyczyną wydania orzeczenia dot. niepełnosprawności, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń,
 • dwie oferty cenowe od dwóch różnych sprzedawców (dopuszcza się ofertę internetową)
 • w przypadku kształcenia lub realizacji obowiązku szkolnego – zaświadczenie potwierdzające
 • w przypadku zatrudnienia – zaświadczenie o zatrudnieniu
 • w przypadku podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub wolontariatu lub aktywnego poszukiwania pracy lub działania na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, itp. – zaświadczenie z trzech ostatnich lat
 • dodatkowe uzasadnienie udzielenia pomocy do uzasadnienia we wniosku – jeśli dotyczy

 Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie:

 1. skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW,
 2. kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.


OBSZAR C

LIKWIDACJA BARIER W PORUSZANIU SIĘ

 • Zadanie1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
 • Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Zadanie 5: pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.
 • Maksymalne kwoty dofinansowania:
  • w Zadaniu nr 1 – 10.000 zł, z możliwością zwiększenia do kwoty 25.000 zł rekomendowanej po wizycie u eksperta PFRON
  • w Zadaniu nr 2 – 3.500 zł, z czego na zakup jednego akumulatora nie więcej niż 1.000 zł
  • w Zadaniu nr 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:
   • w zakresie ręki – 12.000 zł,
   • przedramienia – 26.000 zł,
   • ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 30.000 zł,
   • na poziomie stopy lub podudzia – 18.000 zł,
   • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 25.000 zł,
   • uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 30.000 zł,

(z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON),

  • w Zadaniu nr 4 – do 30% kwot, o których mowa w zadaniu nr 3,
  • w Zadaniu nr 1, nr 3 i nr 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.
  • w Zadaniu nr 5 – 7.500 zł.

WNIOSKI DO POBRANIA:

WNIOSEK C1 – Moduł I – Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

WNIOSEK C2 – Moduł I – Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

WNIOSEK C3 – Moduł I – Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

WNIOSEK C4 – Moduł I – Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

WNIOSEK C5 – Moduł I – Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:

Nr 1 Oświadczenie do wniosku (dot. C1, C3, C5)

Nr 1 – Oświadczenie do wniosku (dot. C2, C4)

Nr 2 – Zaświadczenie lekarskie (dot. C1)

Nr 2 – Zaświadczenie lekarskie (dot. C2)

Nr 2 – Zaświadczenie lekarskie (dot. C3, C4)

Nr 2 – Zaświadczenie lekarskie (dot. C5)

Nr 3 – Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych – do zapoznania się

Nr 4 – Oświadczenie o wysokości dochodów (obowiązuje Wnioskodawców składających wniosek w wersji papierowej)

DODATKOWE PLIKI DO POBRANIA

 (wypełnia sprzedawca w wersji elektronicznej):

Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy (dot. C3)

Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorys naprawy protezy (dot. C4)

Specyfikacja i kosztorys protezy (dot. C3)

Specyfikacja i kosztorys naprawy protezy (dot. C4)

INNE ZAŁĄCZNIKI:

 • swoje (lub dziecka) orzeczenie o niepełnosprawności,
 • akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka,
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
 • zaświadczenie lekarskie (specjalista),
 • dwie oferty cenowe od dwóch różnych sprzedawców (dopuszcza się ofertę internetową)
 • w przypadku kształcenia lub realizacji obowiązku szkolnego – zaświadczenie potwierdzające
 • w przypadku zatrudnienia – zaświadczenie o zatrudnieniu
 • w przypadku podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub wolontariatu lub aktywnego poszukiwania pracy lub działania na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, itp. – zaświadczenie z trzech ostatnich lat
 • dodatkowe uzasadnienie udzielenia pomocy do uzasadnienia we wniosku – jeśli dotyczy
 • fakultatywnie: zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny potwierdzone przez NFZ
 • dodatkowe załączniki np. faktury dotyczące poniesienia kosztów utrzymania sprawności technicznej sprzętu zakupionego w ramach realizacji programu – jeśli dotyczy
 • dokument potwierdzający zakończenie okresu gwarancji zakupionego sprzętu w ramach realizacji programu – jeśli dotyczy
 • dokument potwierdzający zakup sprzętu w ramach realizacji programu – jeśli dotyczy

Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie:

 1. skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW,
 2. kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.


OBSZAR D
POMOC W UTRZYMANIU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POPRZEZ ZAPEWNIENIE OPIEKI DLA OSOBY ZALEŻNEJ
 • Maksymalne kwoty dofinansowania:
  • 300 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

WNIOSEK:

WNIOSEK D – Moduł I – Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:

Nr 1 – Oświadczenie do wniosku (dot. D)

Nr 3 – Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych – do zapoznania się

Nr 4 – Oświadczenie o wysokości dochodów (obowiązuje Wnioskodawców składających wniosek w wersji papierowej)

INNE ZAŁĄCZNIKI

 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • akt urodzenia dziecka,
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną
 • w przypadku kształcenia – zaświadczenie potwierdzające
 • w przypadku zatrudnienia – zaświadczenie o zatrudnieniu
 • w przypadku innej aktywności zawodowej – zaświadczenie z urzędu pracy
 • w przypadku podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub wolontariatu lub działania na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, itp. – zaświadczenie z trzech ostatnich lat
 • dodatkowe uzasadnienie udzielenia pomocy do uzasadnienia we wniosku – jeśli dotyczy
 • fakultatywnie: informacja o poniesionych kosztach z placówki/przebywania pod opieką wraz z zaświadczeniem potwierdzającym uczęszczanie dziecka do placówki/przebywanie pod opieką

Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie:

 1. skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW,
 2. kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

Szczegółowe informacje o programie i realizowanych formach wsparcia finansowego można uzyskać telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu: (18) 33-37-825. Informacji udziela Pani Joanna Kordeczka.

ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!

image_pdfimage_print
Skip to content