Aktywny samorząd – Moduł I

napis logo aktywny samorząd Moduł I

W roku 2024 nadal można składać wnioski przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) – bez straty czasu, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier! STRONA LOGOWANIA SOW

Wykorzystując darmowy System SOW (sow.pfron.org.pl) można złożyć elektroniczny wniosek również w dzień wolny od pracy, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

Potrzebujesz zaledwie posiadać darmowy profil zaufany! Dlaczego warto posiadać profil zaufany? Co można załatwić za pośrednictwem profilu zaufanego?

Zapraszamy do kontaktu z bezpłatną infolinią: 800 889 777 (czynna w dni robocze, godziny 9.00 – 17.00).

Dokument pn. Kierunki_działań_oraz_warunki_brzegowe_w_2024_roku  przyjęty przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych określa moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2024 roku, maksymalne kwoty dofinansowań oraz warunki przyznania dofinansowań.

Wnioski w ramach Modułu I są przyjmowane od 1 marca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r.

Osoba niepełnosprawna w ramach Modułu I może starać się o dofinansowanie do:

 • oprzyrządowania do samochodu,
 • prawa jazdy,
 • sprzętu elektronicznego wraz z oprogramowaniem,
 • szkolenia komputerowego,
 • protezy (co najmniej na III poziomie jakości),
 • wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
 • skutera inwalidzkiego,
 • oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
 • utrzymanie sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
 • utrzymanie sprawności technicznej posiadanego wózka elektrycznego lub skutera inwalidzkiego,
 • utrzymanie sprawności technicznej protezy (co najmniej na III poziomie jakości)
 • kosztów opieki nad osobą zależną.

Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie:

 1. skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW,
 2. kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

W 2024 roku będą realizowane poniższe obszary (A, B, C, D) i zadania:

Adresaci pomocyMaksymalne kwoty dofinansowaniaLista załączników
OBSZAR A – LIKWIDACJA BARIERY TRANSPORTOWEJ
Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu
-Znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności

-Wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

-Dysfunkcja narządu ruchu

70 000,00 zł, przy czym w przypadku zakupu niestacjonarnego/mobilnego fotela/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 8 000,00 zł

Wymagany wkład własny co najmniej 10 %.

WNIOSEK A1 – Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową Obszar A – Zadanie nr 1 pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Lista załączników:

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy
-Znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

-Wiek aktywności zawodowej

-Dysfunkcja narządu ruchu

5 280,00 zł, w tym:

-dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2 310,00 zł,

-dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3 850,00 zł,

-dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 880,00 zł,

Wymagany wkład własny co najmniej 10%.

WNIOSEK A2 –  Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową Obszar A – Zadanie nr 2 lub 3 pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

Lista załączników:

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy
-Znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

-Wiek aktywności zawodowej

-Dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego

5 280,00 zł, w tym:

-dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2 310,00 zł,

-dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3 850,00 zł,

-dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 880,00 zł,

-dla kosztów usług tłumacza migowego – 550,00 zł

Wymagany wkład własny co najmniej 10%.

WNIOSEK A3 – Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową Obszar A – Zadanie nr 2 lub 3 pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

Lista załączników:

 

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu
-Znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

-Wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

-Dysfunkcja narządu słuchu

 4 400,00 zł

 

Wymagany wkład własny co najmniej 10 %.

WNIOSEK A4 – Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową Obszar A – Zadanie nr 4 pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Lista załączników:

OBSZAR B – LIKWIDACJA BARIER W DOSTĘPIE DO UCZESTNICZENIA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM
Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
-Znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności

-Wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

-Dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku

-Dla osoby niewidomej – 10 000,00 zł oraz 16 500,00  na urządzenia brajlowskie (łącznie 26 500,00 zł)

-Dla pozostałych adresatów w zadaniu 10 000,00 zł*

*Dla osób niedowidzących oraz osób z dysfunkcją obu kończyn górnych Realizator programu wyznacza nastę­pujące limity dofinansowań:

-Zestaw komputerowy sta­cjonarny/laptop do 3 600,00 zł,

-tablet do 1 000,00 zł,

-drukarka/urządzenie wie­lofunkcyjne do 900,00 zł.

 

Realizator programu wska­zuje na możliwość dofinan­sowania do zakupu telefo­nów
w indywidualnych przypad­kach do kwoty 1 500,00 zł. Wnioskodawca musi uza­sadnić potrzebę zakupu ta­kiego przedmiotu.

Wymagany wkład własny co najmniej 10%.

WNIOSEK B1 – Moduł I – Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania 

Lista załączników:

 

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
Pomoc udzielona w ramach Obszaru B-dla osoby głuchoniewidomej – 4 400,00 zł,

-dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3 300,00 zł,

-dla pozostałych adresatów obszaru – 2 200,00 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100 %, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia

Wkład własny niewymagany.

WNIOSEK B2 – Moduł I – Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Lista załączników:

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
-Umiarkowany stopień niepełnosprawności

-Dysfunkcja narządu wzroku

-Wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

10 000,00 zł

Realizator programu wyzna­cza następujące limity dofi­nansowań:

-zestaw komputerowy sta­cjonarny/laptop do 3 600,00 zł

-tablet do 1 000,00 zł,

-drukarka/urządzenie wie­lofunkcyjne do 900,00 zł.

Realizator programu wska­zuje na możliwość dofinan­sowania do zakupu telefo­nów
w indywidualnych przypad­kach do kwoty 1 500,00 zł. Wnioskodawca musi uza­sadnić potrzebę zakupu ta­kiego przedmiotu.

Wymagany wkład własny co najmniej 10%.

WNIOSEK B3 – Moduł I – Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania 

Lista załączników:

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
-Znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności

-Dysfunkcja narządu słuchu

-Trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy

-Wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

6 000,00 zł

 

Realizator programu wyzna­cza następujące limity dofi­nansowań:

-zestaw komputerowy sta­cjonarny/laptop do 3 600,00 zł

-tablet do 1 000,00 zł,

-drukarka/urządzenie wielofunkcyjne do 900,00 zł.

Realizator programu wska­zuje na możliwość dofinan­sowania do zakupu telefo­nów
w indywidualnych przypad­kach do kwoty 1 500,00 zł. Wnioskodawca musi uza­sadnić potrzebę zakupu ta­kiego przedmiotu.

Wymagany wkład własny co najmniej 10%.

WNIOSEK B4 – Moduł I – Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania 

Lista załączników:

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego
-Pomoc udzielona w Zadaniu 1, 3 lub 4

-Znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności

1 650,00  zł

 

Wymagany wkład własny co najmniej 10 %.

WNIOSEK B5 – Moduł I – Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego

Lista załączników:

OBSZAR C – LIKWIDACJA BARIER W PORUSZANIU SIĘ
Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
-Znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności

-Zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie

-Wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

-Dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym

17 600,00 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 27 500,00 zł

 Refundacja kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 220,00 zł.

 

Wymagany wkład własny co najmniej 10%.

WNIOSEK C1 – Moduł I – Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Lista załączników:

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności3 850,00 zł, z czego na zakup jednego akumulatora – nie więcej niż 1 100,00 zł

 

Wkład własny nie jest wymagany.

WNIOSEK C2 – Moduł I – Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Lista załączników:

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
-Stopień niepełnosprawności

-Wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

-Potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego

-Potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania  uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie

Dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:

-w zakresie ręki – 13 200,00 zł,

-przedramienia – 28 600,00 zł,

-ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 33 000,00 zł,

-na poziomie stopy lub podudzia – 19 800,00 zł,

-na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 27 500,00 zł,

-uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 33 000,00 zł,

z możliwością zwiększenia w wyjątkowych przypadkach kwoty dofinansowania przez realizatora programu do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż do trzykrotności kwot wskazanych powyżej

Refundacja kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 220,00 zł.

Wymagany wkład własny co najmniej 10%.

WNIOSEK C3 – Moduł I – Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Lista załączników:

SPECYFIKACJA I KOSZTORYS PROTEZY – WYPEŁNIA SPRZEDAWCA W WERSJI ELEKTONICZNEJ PO WYKONANIU PROTEZY 

 

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne 
-Stopień niepełnosprawności

-Wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

-Potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie

Do 30 % kwot, o których mowa w zadaniu 3, tj. w przypadku amputacji:

-w zakresie ręki 3 960,00 zł,

-przedramienia – 8 580,00 zł,

-ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 9 900,00 zł,

-na poziomie stopy lub podudzia – 5 940,00 zł,

-na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 8 250,00 zł,

-uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 9 900,00 zł.

Refundacja kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 220,00 zł.

Wymagany wkład własny co najmniej 10%.

WNIOSEK C4 – Moduł I – Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Lista załączników:

SPECYFIKACJA_I_KOSZTORYS_NAPRAWY_PROTEZY_–_WYPEŁNIA_SPRZEDAWCA_PO_WYKONANIU_PROTEZY 

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego
-Znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności

-Wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

-Dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się

-Zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym

8 250,00 zł

 

Wymagany wkład własny co najmniej 10 %.

WNIOSEK C5 – Moduł I – Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

Lista załączników:

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej
-Znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

-Aktywność zawodowa

-Pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka

330,00 zł miesięcznie tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną

Wymagany wkład własny co najmniej 10 %.

WNIOSEK D – Moduł I – Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Lista załączników:

Szczegółowe informacje o programie i realizowanych formach wsparcia finansowego można uzyskać telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu: (18) 33-37-825. Informacji udziela Joanna Kordeczka.

ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!

Dokumenty do zapoznania:

Kierunki_działań_oraz_warunki_brzegowe_obowiązujące_realizatorów_programu_”Aktywny_samorząd”_w_2024_roku

Treść_Programu_Aktywny_samorząd

Zasady_dotyczące_wyboru,_dofinansowania_i_rozliczania_wniosków_o_dofinansownaie_w_ramach_Modułu_I_i_II

Procedura_udzielania_dofinansowania_ze_środków_Państwowego_Funduszu_Rehabilitacji_Osób_Niepełnosprawnych_w_ramach_programu_”Aktywny_samorząd”_Moduł_I_edycja_2024

 

 

 

image_pdfimage_print
Skip to content