Aktywny samorząd – Moduł II (Student)

napis AKtywny samorząd Moduł IIW 2024 roku nadal można składać wnioski przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) – bez straty czasu, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier! STRONA LOGOWANIA SOW

Wykorzystując darmowy System SOW (sow.pfron.org.pl) można złożyć elektroniczny wniosek również w dzień wolny od pracy, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

Potrzebujesz zaledwie posiadać darmowy profil zaufany! Dlaczego warto posiadać profil zaufany? Co można załatwić za pośrednictwem profilu zaufanego?

Zapraszamy do kontaktu z bezpłatną infolinią: 800 889 777 (czynna w dni robocze, godziny 9.00 – 17.00).

Adresat programu:

 • znaczny, umiarkowany oraz lekki stopień niepełnosprawności,
 • nauka w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu) lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Termin składania wniosków:

 • 1 termin: 1 marca 2024 r. do 31 marca 2024 r.,
 • 2 termin: 1 października 2024 r. do 10 października 2024 r.

Lista wymaganych załączników:

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • załącznik nr 1 – oświadczenie(druk we wzorach załączników)
 • załącznik nr 2 – zaświadczenie z uczelni/szkoły (druk we wzorach załączników)
 • załącznik nr 4- oświadczenie o korzystaniu z dofinansowań PFRON M II
 • Załącznik nr 5 – oświadczenie dot. wkładu własnego 10% – w przypadku osób zatrudnionych
 • Załącznik nr 6 – oświadczenie dot. wkładu własnego 60% – w przypadku osób zatrudnionych studiujących więcej niż jeden kierunek
 • Załącznik nr 8 – zaświadczenie od pracodawcy – w przypadku osób zatrudnionych (druk we wzorach załączników)lub wystawiony przez pracodawcę dokument, zawierający informację o okresie zatrudnienia i formie zatrudnienia, czy Wnioskodawca otrzymuje od pracodawcy dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki (jeżeli tak to w jakiej wysokości),
 • fakultatywnie: informacja o poniesionych kosztach (ze szkoły/uczelni),
 • fakultatywnie: informacja o zaliczeniu semestru (ze szkoły/uczelni),
 • ważny dokument Karty Dużej Rodziny – jeśli dotyczy,
 • w przypadku studentów odbywających staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej – wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły dokument potwierdzający zakwalifikowanie na staż a w przypadku studentów, którzy w dniu złożenia wniosku odbywają staż, także dokument potwierdzający odbywanie tego stażu,
 • w przypadku wnioskodawców, którzy studiują w przyspieszonym trybie, dokument, wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną (uczelnia, szkoła), potwierdzający studiowanie w przyspieszonym trybie,
 • w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego, dokument poświadczający tę usługę (np. oświadczenie tłumacza, faktura/rachunek, umowa cywilno-prawna),
 • w innych przypadkach ponoszenia dodatkowych kosztów – potwierdzenie – jeśli dotyczy,
 • załączniki ujęte w zakładce wzory załączników,

Wysokość dofinansowania

Warunki dofinansowania opisane są w ustępach: 10-24 dokumentu pod nazwą „Kierunki działań (…)” w 2024 roku.

Kwota dofinansowania kosztów nauki (na semestr/półrocze) wynosi w przypadku:

 1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:
 • do 1.100 zł – dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,
 • do 1.650 zł dla pozostałych Wnioskodawców,
 1. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.400 zł,
 2. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 4.400 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Warunki zwiększenia dofinansowania w formie dodatku na pokrycie innych (niż czesne) kosztów kształcenia

Dodatek (1.100 lub 1.650 zł) może być zwiększony, nie więcej niż o:

 • 770 zł – w przypadkach, które określi realizator programu tj. w przypadku barier w poruszaniu się, gdy Wnioskodawca posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (na podstawie wydanego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w którym w pkt. 7 i 9 Wnioskodawca WYMAGA/SPEŁNIA)
 • 550 zł – w przypadku, gdy ponosisz koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;
 • 330 zł – w przypadku, gdy posiadasz aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;
 • 330 zł – w przypadku, gdy pobierasz naukę jednocześnie na dwóch kierunkach studiów/nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku);
 • 220 zł – w przypadku, gdy studiujesz w przyspieszonym trybie;
 • 330 zł – w przypadku, gdy jesteś osobą poszkodowaną w 2022 lub w 2023 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;
 • 330 zł – w przypadku, gdy korzystasz z usług tłumacza języka migowego,
 • 880 zł – w przypadku, gdy posiadasz podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożysz wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON, przy czym możliwość ta dotyczy tylko jeśli korzystasz z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe);
 • 550 zł – w przypadku, gdy w poprzednim semestrze pobierałeś/pobierałaś lub aktualnie pobierasz naukę w formie zdalnej (także w formie hybrydowej).

Jeśli studiujesz jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków. Dofinansowanie powyżej kwoty 2.200 zł jest możliwe, ale jeśli wysokość Twojego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Wysokość faktycznie udzielonego dodatku (1.100 lub 1.650 zł ze zwiększeniami) jest uzależniona od poziomu i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla Ciebie maksymalnej kwoty dodatku (zgodnie z warunkami dotyczącymi jego zwiększenia), wysokość możliwej wypłaty wynosi:

 • do 50% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75%,
 • do 75% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,
 • do 100% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i doktoranci szkół doktorskich oraz uczestnicy studiów doktoranckich (szkół doktorskich) mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Warunki zmniejszenia dofinansowania

Dodatek nie przysługuje w przypadku, gdy w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę (uczelnię) w trakcie pobierania nauki (nie ukończywszy jej), ponownie pobierasz naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem z naszych środków w ramach programu.

Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie:

 1. skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW,
 2. kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

Wnioski i załączniki do pobrania:

Wniosek Moduł II – Student_2024POBIERZ PDF
Załącznik nr 1 – Oświadczenie do wniosku_2024POBIERZ PDF
Załącznik nr 2 – Zaświadczenie z uczelni szkoły_2024POBIERZ PDF
Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna dla uczestników – do zapoznania się_2024POBIERZ PDF
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o korzystaniu z dofinansowania ze środków PFRON_2024POBIERZ PDF
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o posiadaniu wkładu własnego 10% (w przypadku jednej formy kształcenia na poziomie wyższym dla Wnioskodawców zatrudnionych*)_2024POBIERZ PDF
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o posiadaniu wkładu własnego 60% (w przypadku więcej niż jedna forma kształcenia dla Wnioskodawców zatrudnionych*)_2024
Załącznik nr 7 – Oświadczenie o wysokości dochodów (obowiązuje Wnioskodawców składających wniosek w wersji papierowej)_2024
Załącznik nr 8 – Zaświadczenie od pracodawcy_2024
*Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę
Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny samorząd” w 2024 rokuPOBIERZ PDF

Szczegółowe informacje o programie i realizowanych formach wsparcia finansowego można uzyskać telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu: (18) 33-37-827.

Informacji udziela Pani Barbara Wątroba.

 

image_pdfimage_print
Skip to content