Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

UWAGA!

Informujemy, że zgodnie z wymaganiami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z dniem 1 stycznia 2022 r. zmieniają się druki wniosków o dofinansowanie z PFRON oraz sposób składania wniosków.

Wnioski powinny być składane przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) –> STRONA LOGOWANIA SOW

W celu złożenia wniosku potrzebne jest posiadanie adresu e-mail i darmowego profilu zaufanego!Dlaczego warto posiadać profil zaufany? Co można załatwić za pośrednictwem profilu zaufanego?

Wykorzystując darmowy System SOW można złożyć elektroniczny wniosek również w dzień wolny od pracy, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Kontakt z bezpłatną infolinią: 800 889 777 (czynna w dni robocze, godziny 9.00 – 17.00).


Kto może ubiegać się o pomoc?

Z tej formy pomocy mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, tj. takie osoby, które posiadają ważne jedno z niżej wymienionych orzeczeń: o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego, lekkiego);

 • o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia (traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności)
 • o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji,
 • o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • o częściowej niezdolności do pracy,
  o I, II lub III grupy inwalidów,
 • o długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed 1 stycznia 1998r, z tym że osoby którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, traktuje się jako zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności, pozostałe osoby traktuje się jako zaliczone do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Warunki przyznania pomocy:

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie do zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, jeżeli średni miesięczny dochód na osobę, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Wysokość dofinansowania w 2024:

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi do:

 • 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalona przez NFZ, jeżeli taki udział jest wymagany;
 • 150% sumy kwoty limitu wyznaczonego przez NFZ oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie przedmiotów i środków, jeżeli cena jest wyższa niż ustalony limit.

Wprowadza się następujące limity dofinansowania do: pieluchomajtki, pieluchomajtki dla dzieci, wkłady anatomiczne, podkłady, pieluchy anatomiczne, cewniki, worki do zbiórki moczu, majtki chłonne, wyroby stomijne, wyroby medyczne produkowane seryjne wspomagające kontrolę glikemii itp.

limity pfron. wszelkie informacje w tekscie

 

Do wniosku o dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych należy dołączyć wymagane dokumenty:

 • kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, w przypadku dzieci do lat 16 orzeczenie o niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
 • fakturę określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup,
 • potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcą realizującego zlecenie, kopię zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, albo kserokopię zlecenia lekarskiego na sprzęt, o który wnioskodawca ubiega się, potwierdzoną przez NFZ wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału w własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji,
 • klauzulę informacyjną (do pobrania poniżej),
 • w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej – skan zaświadczenia lub wyroku Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego,
 • w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy przez pełnomocnika – skan pełnomocnictwa (do pobrania poniżej).

Składanie wniosku:

 • elektronicznie przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). Link do strony: https://sow.pfron.org.pl/logowanie
 • w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa – od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15-15:15
 • w siedzibie Punktu Zamiejscowego PCPR w Mszanie Dolnej ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna – od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15-15:15
 • pocztą tradycyjną na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej oraz Punktu Zamiejscowego w Mszanie Dolnej

Wnioski rozpatrywane są po otrzymaniu funduszy z PFRON, przez cały rok, do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel.

Dokumenty do pobrania:

Procedury udzielania osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze_2024POBIERZ PDF
Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (łącznie z klauzulą informacyjną)_2024POBIERZ PDF
Pełnomocnictwo SOWPOBIERZ PDF

Akty prawne:

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych (t. j. Dz.U. 2023 poz. 823 ze zm.)POBIERZ PDF

 

 

image_pdfimage_print
Skip to content