Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Rada PowiatowaPrzy starostach tworzy się powiatowe społeczne rady do spraw osób niepełnosprawnych, będące organami opiniodawczo-doradczymi.

Powiatowe rady składają się z 5 osób, powoływanych spośród przedstawicieli działających na terenie danego powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin). Rady wybierają przewodniczącego spośród swoich członków.

Do zakresu działania powiatowych rad należy:
1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
b) realizacji praw osób niepełnosprawnych;
2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
3) ocena realizacji programów;
4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Zarządzenie Nr 99/2023 Starosty Limanowskiego z dnia 17 października 2023 r. została powołana Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Limanowskiego, która współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej. Posiedzenia Powiatowej Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał.

image_pdfimage_print
Skip to content