Małopolski Urząd Wojewódzki – Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej informuje, że na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w zakładce: “Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” zawarto wiele ważnych informacji dotyczących problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dane teleadresowe w tym baza kontaktowa Zespołów Interdyscyplinarnych 2015r., komunikaty,  akty prawne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie czy prowadzone w tym zakresie kampanie społeczne skierowane są zarówno do osób doświadczających przemocy w rodzinie jak i do osób stosujących przemoc w relacjach z bliskimi. Ponadto osoby zainteresowane tematem zjawiska przemocy w rodzinie oraz działaniami podejmowanymi w obszarze przeciwdziałania jego występowaniu mogą zapoznać się z umieszczonymi na stronie rozwiązaniami podjętymi w województwie małopolskim.

 

 1. Ogólne
  1. Baza kontaktowa Zespołów Interdyscyplinarnych 2015 r.

   Zespoły Interdyscyplinarne – baza kontaktowa 2015 r.

  2. Komunikaty

   Komunikaty Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej link

  3. Akty prawne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne

   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”

   Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw

   Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

   Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020

  4. Akty prawne w języku angielskim

   The Act of 29 July 2005 on counteracting domestic violence (Dz.U. of 20 September 2005)

   National Programme For The Prevention Of Domestic Violence 2014-2020

  5. Przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci

   Informacja na temat Raportu dotyczącego krzywdzenia dzieci w Polsce

   Raport „Krzywdzenie dzieci w Polsce”

  6. Rozwiązania brytyjskie w zakresie przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci

   Wspólne Działanie na rzecz Ochrony Dzieci Przewodnik współpracy wielostronnej w zakresie ochrony dzieci zapewniania ich dobrobytu

  7. Zespół Monitorujący ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

   Zespół monitorujący MPiPS

   „System Monitorowania, Analizy Ryzyka i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie MONALIZA”

  8. Kampanie społeczne

   Pomoc dla ofiar przemocy domowej w Krakowie MOPS

   Kampania „Strefa bezpiecznego rodzica” MPiPS

   Małopolski Konkurs Przeciw Przemocy ROPS Kraków

  9. Rozwiązania małopolskie, w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – małopolskie instytucje wobec przemocy

   Materiały instruktażowe, zalecenia i procedury postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą w rodzinie

   Diagnoza – schemat – gminy

   Diagnoza – schemat – powiat

   Procedura „Niebieskie Karty” w oświacie, propozycje rozwiązań formalnych na poziomie szkoły/placówki

   Załącznik Nr 1 – propozycje rozwiązań na terenie szkoły-placówki. Wzór zarządzenia dyrektora szkoły w sprawie wdrożenia procedury postępowania w przypadku podejrzenia, że stosowana jest przemoc w rodzinie

   Załącznik Nr 2 – do zarządzenia dyrektora szkoły – oświadczenie pracownika

   Rekomendacje w zakresie realizacji oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie

   Dokumentacja do Rekomendacji pke. Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc (OSP)

  Źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

image_pdfimage_print
Skip to content