Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa stanowi formę pomocy psychologicznej, opierającej się na kontakcie terapeutycznym, skoncentrowanym na problemie powodującym kryzys. W trakcie interwencji następuje konfrontacja osoby z kryzysem i dążenie do jego rozwiązania. Kolejno dochodzi do redukcji symptomów i przywrócenia równowagi psychicznej osoby będącej w kryzysie oraz zapobieganie dalszej dezorganizacji zachowania i funkcjonowania jednostki. Tak zdefiniowana interwencja kryzysowa stanowi podstawę działań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Realizowane działania mają na celu poszerzenie poziomu wiedzy na temat przemocy domowej, zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy przeciwdziałania przemocy oraz współpracę z Zespołami Interdyscyplinarnymi skupiającymi specjalistów z różnych dziedzin zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Nie można pominąć współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej – Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu(OIK), który  zapewnia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie specjalistyczną pomoc oraz daje poczucie bezpieczeństwa poprzez zapewnienie czasowego schronienia w hostelu. Świadczenie niniejszych usług odbywa się w oparciu o podpisane  porozumienie  z Miastem Nowy Sącz.

image_pdfimage_print
Skip to content