Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy na lata 2020-2025

W myśl art. 6 ust. 3 pkt 1 i 2 oraz art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 ze zm.) do zadań własnych powiatu oraz zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy w szczególności:

  • opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
  • opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie,
  • opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

W związku z powyższym Uchwałą Nr IX/103/19 Rada Powiatu Limanowskiego w dniu 15 listopada 2019 r. przyjęła „Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy na lata 2020 – 2025”.

Przedstawiony „Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy na lata 2020 – 2025” składa się z czterech części:

  • Diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie na terenie powiatu limanowskiego,
  • Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
  • Programu profilaktycznego promującego i wdrażającego prawidłowe metody wychowawcze w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie,
  • Programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
  • Programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zachęcamy do zapoznania się z niniejszym Programem.

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy na lata 2020 – 2025POBIERZ PDF
Sprawozdanie z realizacji w 2018 r. „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy oraz promującego prawidłowe metody wychowawcze w rodzinach zagrożonych przemocą Powiatu Limanowskiego na lata 2014-2019”POBIERZ PDF

 

image_pdfimage_print