Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy oraz promujący prawidłowe metody wychowawcze w rodzinach zagrożonych przemocą Powiatu Limanowskiego na lata 2014-2019

Człowiek rodzi się z miłości i wzajemnego szacunku dwojga ludzi. Do prawidłowego wzrostu i rozwoju potrzebuje opieki rodziców, poczucia bezpieczeństwa i ich bezwarunkowej akceptacji, ponieważ rodzina stanowi naturalne środowisko wychowawcze. Rodzina aby pełnić funkcje nie tylko prokreacyjną, lecz także  społeczną i kulturową wymaga wsparcia socjalnego i finansowego państwa. Potrzeby te wynikają z konieczności zapewnienia ochrony jej dóbr i przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom godzącym w jej jedność. Popularyzując działania profilaktyczne i zapobiegające występowaniu patologiom społecznym w tym także przemocy w rodzinie przeprowadzono szczegółową diagnozę tego zjawiska na terenie powiatu limanowskiego. Diagnozą objęto lata 2011, 2012 i pierwsze półrocze 2013. Stała się ona podstawą do opracowania „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy oraz promującego prawidłowe metody wychowawcze w rodzinach zagrożonych przemocą Powiatu Limanowskiego na lata 2014-2019”. Problematyka zawarta w sporządzonej diagnozie obejmuje następujący zakres:

  • Działalności Zespołów Interdyscyplinarnych
  • Charakterystykę i liczbę osób zgłaszających się do ośrodków pomocy społecznej z problemem przemocy. Najczęstszego rodzaju zgłaszane sprawy do ośrodków pomocy społecznej
  • Procedurę Niebieskiej Karty
  • Istnienie i działalność punktów wsparcia i poradnictwa specjalistycznego
  • Działań profilaktycznych podejmowanych przez ośrodki pomocy społecznej
  • Działań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej w tym udzielania pomocy psychologicznej, poradnictwa prawnego oraz współpracę PCPR w Limanowej z Sądeckim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej (SOIK).

 

Zachęcamy do zapoznania się z niniejszym programem.

Program przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar 2014-2019POBIERZ PDF
Sprawozdanie z realizacji w 2018 r. „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy oraz promującego prawidłowe metody wychowawcze w rodzinach zagrożonych przemocą Powiatu Limanowskiego na lata 2014-2019”POBIERZ PDF

 

image_pdfimage_print