Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy na lata 2020-2025

W myśl art. 6 ust. 3 pkt 1 i 2 oraz art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 ze zm.) do zadań własnych powiatu oraz zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy w szczególności:

  • opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
  • opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie,
  • opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

W związku z powyższym Uchwałą Nr IX/103/19 Rada Powiatu Limanowskiego w dniu 15 listopada 2019 r. przyjęła „Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy na lata 2020 – 2025”.

Przedstawiony „Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy na lata 2020 – 2025” składa się z czterech części:

  • Diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie na terenie powiatu limanowskiego,
  • Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
  • Programu profilaktycznego promującego i wdrażającego prawidłowe metody wychowawcze w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie,
  • Programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
  • Programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zachęcamy do zapoznania się z niniejszym Programem.

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy na lata 2020 – 2025POBIERZ PDF

Powiatowe  Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej zachęca do zapoznania się ze „Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” będącym podsumowaniem prowadzonej działalności w 2020 roku.

Składa się ono z czterech części:
I. Sprawozdanie z realizacji „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie”,
II. Sprawozdanie z realizacji „Programu Profilaktycznego Promującego i Wdrażającego Prawidłowe Metody Wychowawcze w Stosunku do Dzieci w Rodzinach Zagrożonych Przemocą w Rodzinie”,
III. Sprawozdanie z realizacji „Programu Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie”,
IV. Sprawozdanie z realizacji „Programu Psychologiczno – Terapeutycznego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie”.
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodziniePOBIERZ PDF

 

image_pdfimage_print
Skip to content