Przedstawiciele i Służby realizujące zawodowo zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej zachęca osoby zainteresowane do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w zakładce “Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”. Informacje te są adresowane do osób poszukujących specjalistycznego wsparcia zarówno stosujących zachowania agresywne czy doświadczających przemocy, jak i do pracowników instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Witryna internetowa prezentuje m.in. bazę danych dotyczącą osób nadzorujących lub koordynujących działanie poszczególnych służb na poziomie województwa, bazę danych istniejącej infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Ponadto strona internetowa przedstawia bazę podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie, rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa oraz wykaz Ośrodków Interwencji Kryzysowej oraz Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla ofiar przemocy, a także wytyczne do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Treści te zawierają istotne informacje przydatne z uwagi na prowadzoną specjalistyczną działalność pomocową świadczoną przez szereg instytucji.

  1. Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa 2016
  2. Wykaz jednostek realizujących programy korekcyjno-edukacyjnych 2019
  3. Wykaz jednostek poradnictwa specjalistycznego 2016 r.
  4. Wykaz placówek zapewniających miejsca noclegowe 2016 r.
  5. Wykaz Ośrodków Interwencji Kryzysowej 2019
  6. Wytyczne do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie link MPiPS
  7. Najczęściej zadawane pytania w związku z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie link MPiPS
  8. Kwestionariusze oceny ryzyka występowania przemocy w rodzinie oraz algorytmy postępowania dla oświaty
  9. Kwestionariusze oceny ryzyka występowania przemocy w rodzinie oraz algorytmy postępowania dla ochrony zdrowia
  10. Algorytmy i kwestionariusze dla policjantów

Źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

image_pdfimage_print
Skip to content