Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Ośrodek Interwencji Kryzysowej działa w Nowym Sączu od 1 stycznia 2000 roku. Jest instytucją,  której  głównym zadaniem jest pomoc tym,  którzy znaleźli w trudnej sytuacji życiowej. Działalność ośrodka to szeroko pojęta interwencja skierowana ku jednostkom i rodzinom oraz  zintegrowana współpraca z organami administracji samorządowej, oraz różnymi elementami systemu społecznego, które mają pomóc w rozwiązywaniu problemów zagrożonych rodzin i osób. Podstawowym elementem funkcjonowania Ośrodka jest partnerstwo miedzy pomagającymi a potrzebującymi, które prowadzi do osiągania sukcesu tj. zredukowania bądź rozwiązania problemów, odzyskania zdolności do samodzielnego funkcjonowania.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej pomaga:

 • osobom doświadczającym nagłej, niekorzystnej zmiany w życiu (np. utrata pracy, zdrada, zagrożenie ciężką chorobą itp.),
 • osobom przeciążonym psychicznie, obarczonym następstwem wielu trudnych zdarzeń w życiu swoim i rodziny,
 • w sytuacjach zamachów i prób samobójczych,
 • ofiarom wypadków i napadów, przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej,
 • osobom przeżywającym utratę kogoś bliskiego (np. śmierć, rozstanie, rozwód),
 • osobom mającym trudności małżeńskie lub trudności w kontaktach z dziećmi,
 • osobom przeżywającym trudności w relacjach społecznych,
 • rodzinom zastępczym lub adopcyjnym, borykającymi się trudnościami wynikającymi z nowej sytuacji rodzinnej,
 • osobom doznającym egzystencjalnych kryzysów wartości,
 • osobom wykluczonym społecznie oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym a także osobom bezdomnym
  i zagrożonym bezdomnością.
 • osobom starszym, samotnym,
 • osobom przebywającym oraz opuszczającym placówki resocjalizacyjne, zakłady karne,
 • osobom z problemami natury psychicznej,
 • osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych,
 • osobom z problemem alkoholowym,
 • osobom mającym trudności emocjonalne, problemy z kontrolą zachowań agresywnych oraz stosujących przemoc,
 • osobom współuzależnionym,
 • osobom, które prowadziły pojazdy mechaniczne pod wpływem alkoholu,
 • rodzicom, których dzieci sprawiają problemy wychowawcze. Do Ośrodka można zgłaszać się bez skierowania. Wszystkie porady i udzielana pomoc jest BEZPŁATNA !!!
  Każdy może i ma prawo szukać pomocy ! 
Kontakt:
Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Tarnowska 28
 • Kierownik Działu: Anna Migacz – tel.  18 449-04-94

(źródło: http://www.soik.pl/pl/496/0/komu-pomagamy.html)

image_pdfimage_print
Skip to content