Pomoc osobom niepełnosprawnym – Moduł III

Logo główne PFRONAKTUALIZACJA: Z dniem 31 grudnia 2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej zakończyło realizację Programu.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej informuje, iż PFRON uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł III.

Dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” stanowiący załącznik do uchwały nr 29/2020 Zarządu PFRON z dnia 1 kwietnia 2020 r. określa moduły, obszary i zadania programu oraz maksymalne kwoty pomocy finansowej i warunki przyznania pomocy. Dokument zmieniający uchwałę Uchwała Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nr 47/2020 z dnia 21 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn. Kierunki dzialań (…) oraz Uchwała Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nr 66/2020 z dnia 3 września 2020 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn. Kierunki dzialań (…) oraz Uchwała nr 76/2020 Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 30 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Kierunki działań oraz warunki (…).

Programy przewidują pomoc finansową refundowaną ze środków PFRON w ramach:
 • Modułu III – pomoc udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 15 października 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.
  • Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:
   1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
   2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
   3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
   4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.);
   5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
   6. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);
   7. pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910);
   8. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).

Maksymalna wysokość pomocy finansowej udzielonej Wnioskodawcy ze środków PFRON wynosi:

 • w ramach Modułu III programu – 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną,
  • z tym że okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 3 miesiące; w każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych – z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 pkt 1.

Wniosek:

Wniosek o dofinansowanie ze środków programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III

Wymagane załączniki:
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej – kserokopię zaświadczenia lub wyroku Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego – oryginał do wglądu w przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika – kserokopię pełnomocnictwa.

Do zapoznania się: KLAUZULA INFORMACYJNA_MODUŁ III

Składanie wniosków poprzez System Obsługi Wsparcia:

Wnioski należy składać poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (system SOW). W przypadku braku możliwości skorzystania z Systemu SOW dopuszczalny jest inny sposób złożenia wniosku (np.  drogą pocztową lub elektronicznie).

Rekomendujemy składanie wniosków przez system SOW – w obecnej sytuacji to najbezpieczniejsze rozwiązanie: bez wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.

Więcej informacji o Programie można znaleźć na stronie internetowej: www.pfron.pl

Szczegółowe informacje o programie i realizowanych formach wsparcia finansowego można uzyskać telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu: (18) 33-37-825.

Tłumaczenie na język migowy

image_pdfimage_print
Skip to content