Opieka wytchnieniowa

2 kwietnia 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptowała Program pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Celem głównym Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
a) konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
b) konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności
– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Program „Opieka wytchnieniowa” ma na celu szczególnie:
1) wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością ze wskazaniami, o których mowa powyżej oraz osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
2) specjalistyczne poradnictwo tj. wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami niepełnosprawnymi,
3) nauka w zakresie pielęgnacji / rehabilitacji i dietetyki członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami niepełnosprawnymi.

Program może być realizowany w trzech Modułach:
MODUŁ I: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej jako zorganizowanej usługi.
MODUŁ II: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ośrodkach wsparcia, w tym w środowiskowych domach samopomocy posiadających miejsca całodobowego pobytu, w mieszkaniach chronionych (z wyłączeniem możliwości pobytu dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością).
MODUŁ III: świadczenie usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji i dietetyki.

W powiecie limanowskim Program koordynować będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej.

Zadanie realizowane będzie do 31 grudnia 2019 r.

Więcej szczegółów na temat Programu „Opieka wytchnieniowa” pojawi się już niebawem na stronie internetowej oraz naszych kanałach społecznościowych.

image_pdfimage_print