Pomoc osobom niepełnosprawnym – Moduł IV

Logo główne PFRON

Nabór wniosków do programu zakończono 16 sierpnia 2021 r. Od 1 października 2021 r. rozpoczęto doręczanie paczek w ramach Modułu IV Programu PFRON. Relacja w poniższym linku:

https://pcpr-limanowa.pl/blog/2021/10/01/rozpoczecie-doreczania-paczek-w-ramach-modulu-iv-programu-pfron/


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej informuje, iż Powiat Limanowski uruchomił dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych w związku z panującą epidemią COVID-19 w ramach Modułu IV programu PFRON: „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

NA CZYM POLEGA WSPARCIE?

W ramach Modułu IV możliwe jest otrzymanie wsparcia rzeczowego w postaci: zakupu i dostarczenia osobom niepełnosprawnym paczki zawierającej akcesoria ochrony osobistej, środki dezynfekcyjne, produkty do pielęgnacji, lecznicze oraz przyrządy pomiarowe.

W ramach Programu wsparcie rzeczowe zostanie udzielone 100 osobom niepełnosprawnym, które jako pierwsze złożą kartę zgłoszenia.

DLA KOGO?

Wsparcie rzeczowe w ramach programu skierowane jest do osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Limanowskiego, które:

1.posiadającą orzeczenie o:

 • znacznym, umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia (traktowane na równi
  z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności),
 • całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji (traktowane
  na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności),
 • niezdolności do samodzielnej egzystencji (traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności),
 • całkowitej niezdolności do pracy (traktowane na równi z orzeczeniem
  o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności),

2.posiadającą orzeczenie o zaliczeniu do:

 • I grupy inwalidów (traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności),
 • II grupy inwalidów (traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności),

3.posiadającą orzeczenie o długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed dniem 1 stycznia 1998 roku, z tym że osoby, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, traktuje się jako zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności.

TERMIN SKŁADANIA?

Zgłoszenia należy składać w formie papierowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 sierpnia 2021 r.

Za datę złożenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu do Centrum a nie datę stempla pocztowego.

KARTY ZGŁOSZENIA DO POBRANIA

KARTA ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU MODUŁ IV_OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA

KARTA ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU MODUŁ IV_OPIEKUN FAKTYCZNY (przez pojęcie faktyczny opiekun rozumie się osobę, która sprawuje na co dzień opiekę nad osobą niepełnosprawną i wspólnie z nią zamieszkuje)

Do karty zgłoszenia należy dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności!

GDZIE DOSTARCZYĆ?

Karty należy dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa.

Procedura udzielania wsparcia rzeczowego osobom niepełnosprawnym  w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

image_pdfimage_print
Skip to content