Pomoc osobom niepełnosprawnym – Moduł I i II

Logo PFRONLogo programu pomoc osobom poszkodowanym w wyniku żywiołu - osoba na wózku skryta pod dachem

UWAGA: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej zakończyło nabór do Programu.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej w roku 2021 przystąpiło do realizacji programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł I i II.

Dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2021 roku realizatorów Modułu I oraz Modułu II programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi stanowiący załącznik do Uchwała nr 57/2021 Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 1 lipca 2021 r. określa formy pomocy, kwoty pomocy przeznaczonej dla osoby niepełnosprawnej oraz kryteria uczestnictwa osób niepełnosprawnych.

Formy pomocy, które będą realizowane w 2021 roku:

  • Moduł I – jednorazowe świadczenie na rehabilitację społeczną;
  • Moduł II – jednorazowe świadczenie stanowiące rekompensatę poniesionych strat i/lub pokrycie kosztów przeprowadzenia naprawy. Świadczenie przeznaczone jest na: zakup lub naprawę sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych utraconych lub zniszczonych na skutek działania żywiołu, usunięcie powstałych na skutek działania żywiołu szkód, w obrębie zlikwidowanych uprzednio barier technicznych i barier w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – zakup/naprawę sprzętu/urządzeń o ile ich zakup był dofinansowany ze środków PFRON, w tym w ramach programów Rady Nadzorczej PFRON.
Maksymalna kwota pomocy przeznaczonej dla osoby niepełnosprawnej w ramach poszczególnych form wsparcia wynosi:
  • w ramach Modułu I – 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych);
  • w ramach Modułu II:
    1. w przypadku naprawy sprzętu/urządzenia – nie może przekroczyć 100% kosztów jej dokonania z zastrzeżeniem, że koszt naprawy nie może stanowić więcej niż 50% kosztów zakupu naprawianego sprzętu/urządzenia,
    2. w przypadku utraconego lub zniszczonego na skutek działania żywiołu sprzętu/urządzenia/środka pomocniczego/przedmiotu ortopedycznego objętego dofinansowaniem ze środków PFRON – nie może przekroczyć kwoty jego zakupu, (przy ustaleniu wysokości kwoty zakupu brany jest pod uwagę również ewentualnie wniesiony przez wnioskodawcę wkład własny),
z zastrzeżeniem, że wysokość świadczenia nie może przekraczać kwoty wnioskowanej przez wnioskodawcę i dodatkowo w odniesieniu do Moduł I nie może przekroczyć łącznie dla wszystkich osób niepełnosprawnych zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym, które poniosło straty w wyniku żywiołu, dwukrotności pomocy udzielonej przez organy administracji rządowej i samorządowej przekazywanej w formie zasiłku celowego.

Wniosek – Moduł I:

WNIOSEK o przyznanie pomocy w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – MODUŁ I

 Wymagane załączniki do Wniosku – Moduł I:

1.Kopia orzeczenia osoby/osób, której/których dotyczy wniosek:
a) o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności określonych w art. 3 ustawy o rehabilitacji lub
b)o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub
c)o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia.
2.Kopia aktu urodzenia dziecka – w sytuacji, kiedy Wnioskodawcą jest rodzic podopiecznego/w odniesieniu do każdego podopiecznego o ile dotyczy.
3.Kopia dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w sytuacji, kiedy Wnioskodawcą jest opiekun prawny/w odniesieniu do każdego podopiecznego o ile dotyczy.
4.Kopia decyzji o przyznaniu zasiłku celowego w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) na podstawie art. 40 ust 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).

Więcej informacji o Programie można znaleźć na stronie internetowej: PFRON

Szczegółowe informacje o programie i realizowanych formach wsparcia finansowego można uzyskać telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu: (18) 33-37-825.

image_pdfimage_print
Skip to content