Program terapeutyczno-wspierający dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej realizując szereg zadań o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym w ramach „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy oraz promującego prawidłowe metody wychowawcze w rodzinach zagrożonych przemocą Powiatu Limanowskiego na lata 2014-2019” przyjętego uchwałą XXIX/306/14 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 26 lutego 2014 roku, podejmując działania w oparciu o zapisy ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.), a także otwierając się na potrzeby osób doświadczających przemocy w rodzinie przyjęło do realizacji program terapeutyczno-wspierający pn. „Program terapeutyczno-wspierający dla osób doświadczających przemocy w rodzinie”

Niniejsza inicjatywa  znajduje uzasadnienie w przeprowadzonej diagnozie problemów społecznych na terenie Powiatu Limanowskiego oraz w potrzebach sygnalizowanych przez miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej. Z myślą o osobach uwikłanych w przemoc domową wskazuje się na konieczność podjęcia działań, których celem będzie zapewnienie specjalistycznego wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie. Jednocześnie ów program jest zwróceniem uwagi na problem przemocy, konsekwencje jakie ze sobą niesie dla zdrowia i życia człowieka, a także dla jego funkcjonowania w sieci relacji społecznych.

 

Więcej informacji można znaleźć w zamieszczonym po niżej programie.

Program terapeutyczno-wspierający dla osób doświadczających przemocy w rodziniePOBIERZ PDF

image_pdfimage_print